Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008

Mechanism protection - Μηχανισμός προστασίας

The eyes of bees are covered with very thin fibres. Was created this mechanism protection in order to are protected from wounds small accidents, but also they are avoided they stick in their eyes various liquids, as resins and honeydews. On the contrary the fibres gather small quantities of pollen also with the small brushes that are found in the forward pairs of legs, the bees are cleaned and they gather any small quantities and him they transport with special movements in their third pair of legs where it is also the special basket of collection of pollen! -
Τα μάτια των μελισσών είναι καλυμμένα με πολύ λεπτά τριχίδια. Δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός προστασία για να προστατεύονται από τραυματισμούς μικρά ατυχήματα, αλλά και να αποφεύγονται να κολλήσουν στα μάτια τους διάφορα υγρά, όπως ρητίνες και μελιτώματα. Αντίθετα τα τριχίδια μαζεύουν μικρές ποσότητες γύρης και με τις μικρές βούρτσες που ευρίσκονται στα μπροστινά ζεύγη των ποδιών, οι μέλισσες καθαρίζονται και μαζεύουν τις όποιες μικρές ποσότητες και τις μεταφέρουν με ειδικούς κινήσεις στο τρίτο ζεύγος ποδιών τους όπου είναι και το ειδικό καλάθι συλλογής γύρης!

7 σχόλια:

Wanda είπε...

You are amazing Kostas, and so smart!!! I learn so much coming to your blog.

Have a great week end.

RuneE είπε...

I would love to access the hard disk of your PC! There must be a fantastic amount of brilliant macros.

Εμμανουήλ είπε...

Μου θυμίζει την υφή ενός ακτινίδιου!

zakscloset είπε...

that's very educational. i didn't know any of that stuff. and wow, what a great shot of the eyes!!!

Daniel J Santos είπε...

fantastic details, one amazing photo.

imac είπε...

Yet again great fantastic shot and post

quintarantino είπε...

Another great photo. And much information again.