Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008

Swarm - Σμηνουργία

Thus they are multiplied, with swarm. When exists rush in the beehive, when outside exists heat, and when they enter in the beehive a lot of foods, are then created good conditions of in order to multiplier apiary! The old Queen takes with her all the old bees and leaves from the beehive look about for new nest. Behind her it leaves the new bees and royal cells that will remove other queen new, in order to they continue the growth of population of beehive! -
Έτσι πολλαπλασιάζονται, με την σμηνουργία. Όταν υπάρχει συνωστισμός στην κυψέλη, όταν έξω υπάρχει ζέστη, και όταν μπαίνουν στην κυψέλη πολλές τροφές, τότε δημιουργούνται καλές συνθήκες για να πολλαπλασιαστή το μελίσσι!Η παλαιά βασίλισσα παίρνει μαζί της όλες τις παλιές μέλισσες και φεύγει από την κυψέλη ψάχνωντας για νέα φωλιά. Πίσω της αφήνει τις νέες μέλισσες και τα βασιλικά κελιά που θα βγάλουν άλλη βασίλισσα νέα, για να συνεχίσει την ανάπτυξη του πληθυσμού της κυψέλης!

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

Skylark - Κορυδαλός

Him you hear the morning the hour where sun it rises, also and the hour sunset. I believe that it is prayer his song in the Creator, it says I thank for the new day where it comes, and the day where it left! Tomorrow again, never his it does not forget! -
Τον ακούς το πρωί την ώρα που ό sun ανατέλλει, επίσης και την ώρα που δύει. Νομίζω πως είναι προσευχή το τραγούδι του στον Δημιουργό, λέει ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα που έρχεται, και την ημέρα που έφυγε! Αύριο πάλι, ποτέ του δεν ξεχνά!

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

New hope - Νέα ελπίδα

Creation, spring, birth, new hope. Caterpillar likely from some species of butterfly on tender leaf. Research for sure part that will leave her cocoon and to enter in the last stage of her metamorphosis in complete nymph, without something him to bother. A beautiful insect but also useful in the nature! -
Δημιουργία, άνοιξη, γέννηση, καινούργια ελπίδα. Μια κάμπια πιθανόν από κάποιο είδος πεταλούδας πάνω σε τρυφερό φύλλο. Ερευνά για σίγουρο μέρος που θα αφήσει το κουκούλι της και να μπει στο τελευταίο στάδιο της μεταμόρφωσης της σε πλήρη νύμφη, χωρίς κάτι να την ενοχλήσει. Ένα όμορφο έντομο αλλά και χρήσιμο στην φύση!

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008

Τρίτη 25 Μαρτίου 2008

Friendship- Φιλία

Friends but outside the... nails! -
Φίλοι αλλά έξω τα … νύχια!

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

Melons & watermelons-Πεπόνια & καρπούζια

A lot of fields in certain days will be got dressed with their nylon costumes, as this precisely! They are fields that cultivate melons and watermelons! Nylon it plays the role of small greenhouse, leaving the light to pass, it keeps hotly, and does not freeze the cold air of March the young tender plants, which grow more fast from what does not have this nylon. When the plants remove their fifth leaf, the farmers open holes above in nylon and they take the plants oxygen. Thus become these more precocious watermelons and the melons and have better price in the market! -
Πολλά χωράφια σε μερικές ημέρες θα ντυθούν με τις ναιλον φορεσιές τους, όπως αυτό ακριβώς!Είναι χωράφια που καλλιεργούν πεπόνια και καρπούζια! Το nylon παίζει τον ρόλο μικρού θερμοκηπίου, αφήνοντας το φως να περάσει, κρατά την ζέστα, και δεν παγώνει ο κρύος αέρας του Μαρτίου τα νεαρά τρυφερά φυτά, τα οποία μεγαλώνουν πιο γρήγορα από αυτά που δεν έχουν αυτό το νάιλον. Όταν τα φυτά βγάλουν το πέμπτο φύλλο τους, οι αγρότες ανοίγουν τρύπες πάνω στο νάιλον και παίρνουν τα φυτά οξυγόνο. Έτσι γίνονται πιο πρώιμα αυτά τα καρπούζια και τα πεπόνια και έχουν πιο καλή price στην αγορά!

Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

Resurrection - Ανάσταση

Resurrection Christ You glorified! -
Ανάσταση Χριστού Δοξάσατε!

Σάββατο 22 Μαρτίου 2008

White soul - Λευκή ψυχή

White visit, white as the milk, white as the soul that was delivered in the hands of His Father afterwards the Crucifixion. White as the shroud that covered His impeccable body. Thus him I saw today this small butterfly. Perhaps prompted from the sentiments of Divine Drama, from His solitary sacrifice, in order to we are saved we the so much sinners and hypocrites persons. -
Λευκή επίσκεψη, λευκή σαν το γάλα, λευκή σαν την ψυχή που παραδόθηκε στα χέρια του Πατέρα Του μετά την Σταύρωση. Λευκή σαν το σάβανο που σκέπασε το αναμάρτητο κορμί Του. Έτσι την είδα σήμερα αυτήν την μικρή πεταλούδα. Ίσως παρακινημένος από τα συναισθήματα του Θείου Δράματος, από την μοναχική θυσία Του, για να σωθούμε εμείς οι τόσο αμαρτωλοί και υποκριτές άνθρωποι.

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008

Inquiring glance? - Ερευνητική ματιά;

Inquiring glance, perhaps and curiosity, the body always ready for reaction, but the eyes as chinks, are what you makes look at two times this photograph! And wonder, why the reptiles and the cats do have same almost eyes? -
Ερευνητική ματιά, ίσως και περιέργεια, το σώμα πάντα έτοιμο για αντίδραση, αλλά τα μάτια σαν χαραμάδες, είναι αυτά που σε κάνουν να κοιτάς δυο φορές αυτήν την φωτογραφία! Και αναρωτιέσαι, γιατί τα ερπετά και τα αιλουροειδή έχουν ίδια σχεδόν μάτια;

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008

Plant protein - Φυτική πρωτεϊνη

Recent photograph with bee that has above the miraculous pollen. She is miraculous because it is plant protein. It grows the young larvae of vegetarian incisions, and him it makes they have robust feathers, legs and bodies that use for the collection of food. Each grain of pollen you collect with very attention and it is stored in cells, after first is reversed this oxygen, him accomplishes the bee pressing each grain, with each her head in cell! -
Πρόσφατη φωτογραφία με μέλισσα που έχει πάνω την θαυματουργή γύρη. Είναι θαυματουργή διότι είναι φυτική πρωτεΐνη. Μεγαλώνει τις νεαρές προνύμφες των φυτοφάγων εντόμων, και τα κάνει να έχουν γερά φτερά, πόδια και όργανα που χρησιμοποιούν για την συλλογή της τροφής των. Κάθε κόκκος γύρης συλλέγετε με πολύ προσοχή και αποθηκεύεται στα κελιά, αφού πρώτα αναιρείται το οξυγόνο, αυτό το καταφέρνει η μέλισσα πιέζοντας κάθε κόκκο, με το κεφάλι της μέσα σε κάθε κελί!

Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Turquoise green - Ανοιχτό γαλαζοπράσινο!

Open aquamarine, the colour of her feathers, a beauty that with difficulty him you see each day! The lens of machine him bothered, i bothering, the heat, the small breeze that shook the flowers, do not know! It did not stop I even take her photograph! Him I chased with the machine in the hand from flower in flower! When however to her I said that it is for the friends blog, then modest and slowly it closed her feathers and it left the sweated photographer that ran behind enough hour, to take certain photographs! I kept therefore my promise! -
Ανοιχτό γαλαζοπράσινο, το χρώμα των φτερών της, μια ομορφιά που δύσκολα την βλέπεις κάθε ημέρα! Ο φακός της μηχανής την ενοχλούσε, εγώ την ενοχλούσα, η ζέστη, το μικρό αεράκι που κουνούσε τα λουλούδια, δεν γνωρίζω! Δεν σταματούσε να πάρω έστω και μια φωτογραφία της! Την κυνήγησα με την μηχανή στο χέρι από λουλούδι σε λουλούδι! Όταν όμως της είπα πως είναι για τους φίλους του blog, τότε σεμνά και slowly έκλεισε τα φτερά της και άφησε τον ιδρωμένο φωτογράφο που έτρεχε πίσω της κάμποση ώρα, να πάρει μερικές φωτογραφίες! Κράτησα λοιπόν την υπόσχεσή μου!

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008

Willow - Ιτιά

It opened her flowers and willow, they run the bees for pollen, in the photograph one from them it has filled her baskets with precious pollen and in little it will go to the beehive him it leaves once again from the beginning. This process becomes 8 with 10 times the day, in order to it fills her baskets, it needs it visits above 100 with 1000 flowers in each her travel when it comes out from the beehive! -
Άνοιξε τα λουλούδια της και η willow, τρέχουν οι μέλισσες για γύρη, στην φωτογραφία μια από αυτές έχει γεμίσει τα καλάθια της με πολύτιμη γύρη και σε λίγο θα πάει στην κυψέλη να τα αφήσει και πάλι από την αρχή. Αυτή η διαδικασία γίνεται 8 με 10 φορές την ημέρα, για να γεμίσει τα καλάθια της, χρειάζεται να επισκεφθεί πάνω από 100 με 1000 λουλούδια σε κάθε της ταξίδι όταν βγαίνει από την κυψέλη!

Κυριακή 16 Μαρτίου 2008

Winged visitor - Φτερωτός επισκέπτης

To us happened also this! After absence of certain days, we returned in our house in the mountain for Weekend. Us received with insane blow of feathers the small without invitation visitor of photograph! It had been trapped in the interior of house without him we know. Continuous effervescent movement in all the corners of lounge, we opened door and windows and came out outside. We wondered that it entered after the house closes from everywhere even the fireplace hermetically! -
Μας συνέβη και αυτό! Μετά από απουσία μερικών ημερών, επιστρέψαμε στο σπίτι μας στο βουνό για Σαββατοκύριακο. Μας υποδέχτηκε με τρελό κτύπημα των φτερών ο μικρός χωρίς πρόσκληση επισκέπτης της φωτογραφίας! Είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπιτιού χωρίς να το γνωρίζουμε. Συνεχή ζωηρή κίνηση σε όλες τις γωνίες του σαλονιού, ανοίξαμε πόρτα και παράθυρα και βγήκε έξω. Αναρωτηθήκαμε πως μπήκε αφού το σπίτι κλείνει από παντού ακόμη και το τζάκι ερμητικά!

Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

Flowers, bees and wind! - Λουλούδια, μέλισσες και άνεμος!

The three pairs of legs of bee lead to nails that him retain constant above in the flowers. Even with possible winds it is not moved easily by the flowers, but only when him it wants also the himself! In the photograph we see that front legs they have the back direction of nails, to the body of bee, in order to him it retains when the air him blows from front. The second pair the himself, but in other corner to the axis of body of bee, in order to him it better stabilises in lateral winds. The himself happens also with her third leg, has the nails turned front in order to him they retain when the wind him blows from the pj'sw part of her body. Thus it is covered by all the sides! -
Τα τρία ζεύγη ποδιών της μέλισσας καταλήγουν σε νύχια που την συγκρατούν σταθερή πάνω στα λουλούδια. Ακόμη και με δυνατούς ανέμους δεν μετακινείται εύκολα από τα λουλούδια, αλλά μόνον όταν το θέλει και η ίδια! Στην φωτογραφία βλέπουμε πως τα εμπρός πόδια έχουν την πίσω κατεύθυνση των νυχιών, προς το σώμα της μέλισσας, για να την συγκρατεί όταν ο αέρας την φυσά από εμπρός. Το δεύτερο ζευγάρι το ίδιο, αλλά σε άλλη γωνία προς τον άξονα του σώματος της μέλισσας, για να την σταθεροποιεί καλύτερα σε πλευρικούς ανέμους. Το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πόδι της, έχει τα νύχια στραμμένα εμπρός για να την συγκρατούν όταν ο άνεμος την φυσά από το πίσω μέρος του σώματός της. Έτσι καλύπτεται από όλες τις πλευρές!

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008

Dove - Περιστέρι

It is a special category of pigeons that likes him they make, but also are educated to fly in this way, vertical to above, only with the force of their ferns to be lifted off in air without they make circles and him they help the currents of air, in order that they make the other birds. These pigeons are the said ''fighting'', ''lifts'',and other local names!. Reach in height and the 1500 metres, and they go down with speeds that exceed the 190 kilometres the hour! -
Είναι μία ειδική κατηγορία περιστεριών που τα αρέσει να το κάνουν, αλλά και εκπαιδεύονται να πετούν με αυτόν τον τρόπο, κάθετα προς τα πάνω, μόνον με την δύναμη των πτερών τους να ανασηκώνονται στον αέρα χωρίς να κάνουν κύκλους και να τα βοηθούν τα ρεύματα του αέρα, όπως κάνουν τα άλλα πτηνά.Αυτά τα περιστέρια είναι τα λεγόμενα ''αγωνιστικά'', ''αναβατόρια'', και άλλες κατα τόπους ονο9μασίες. Φτάνουν σε ύψος και τα 1500 μέτρα, και κατεβαίνουν με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 190 χιλιόμετρα την ώρα!

Τρίτη 11 Μαρτίου 2008

Pollination - Επικονίαση!

They appear, so much the stamens (institutions of pollen) but also the stain hyper, he is covered with a substance that is glue, which retains each grain of pollen that will lean on him. It is transported in the core where it creates also the fruit! In certain species this can become with air, but also in a lot of other it becomes with the insects! At the duration of visit of bees, hair that they have in their body they transport the pollen from stamens, in the stain hyper. Thus is achieved the Pollination of plants! '
Φαίνονται, τόσο οι στήμονες (φορείς γύρης) αλλά και το στίγμα του ύπερου, είναι καλυμμένο με μια ουσία που είναι σαν κόλλα, η οποία συγκρατεί κάθε κόκκο γύρης που θα ακουμπήσει πάνω του. Μεταφέρεται στον πυρήνα όπου και δημιουργεί τον καρπό! Σε κάποια είδη αυτό μπορεί να γίνει με τον αέρα, αλλά και σε πολλά άλλα γίνεται με τα έντομα! Κατά την διάρκεια της επίσκεψης των μελισσών, οι τρίχες που έχουν στο σώμα τους μεταφέρουν την γύρη από τους στήμονες, στο στίγμα του ύπερου. Έτσι επιτυγχάνεται η Επικονίαση των φυτών!

Κυριακή 9 Μαρτίου 2008

Mechanism protection - Μηχανισμός προστασίας

The eyes of bees are covered with very thin fibres. Was created this mechanism protection in order to are protected from wounds small accidents, but also they are avoided they stick in their eyes various liquids, as resins and honeydews. On the contrary the fibres gather small quantities of pollen also with the small brushes that are found in the forward pairs of legs, the bees are cleaned and they gather any small quantities and him they transport with special movements in their third pair of legs where it is also the special basket of collection of pollen! -
Τα μάτια των μελισσών είναι καλυμμένα με πολύ λεπτά τριχίδια. Δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός προστασία για να προστατεύονται από τραυματισμούς μικρά ατυχήματα, αλλά και να αποφεύγονται να κολλήσουν στα μάτια τους διάφορα υγρά, όπως ρητίνες και μελιτώματα. Αντίθετα τα τριχίδια μαζεύουν μικρές ποσότητες γύρης και με τις μικρές βούρτσες που ευρίσκονται στα μπροστινά ζεύγη των ποδιών, οι μέλισσες καθαρίζονται και μαζεύουν τις όποιες μικρές ποσότητες και τις μεταφέρουν με ειδικούς κινήσεις στο τρίτο ζεύγος ποδιών τους όπου είναι και το ειδικό καλάθι συλλογής γύρης!

Σάββατο 8 Μαρτίου 2008

Sweet gold - Γλυκό χρυσάφι!

Tap that without it stops flows sweet gold. Thus it appears also thus it is when you see the honey filling the vases! This sweet substance that makes our palate and our brain seek always what to us brought our parents, the good honey! The flavour first time remains always for always in our memory and with this base the flavour searches we find best than those who in our life we try! -
Βρύση που χωρίς να σταματά ρέει γλυκό χρυσό. Έτσι φαίνεται και έτσι είναι όταν βλέπεις το μέλι να γεμίζει τα βάζα! Αυτή η γλυκιά ουσία που κάνει τον ουρανίσκο μας και το μυαλό μας να αναζητά πάντα αυτό που μας έφερναν οι γονείς μας, το καλό μέλι! Η γεύση της πρώτης φορά μένει για πάντα στην μνήμη μας και με βάση αυτήν την γεύση πάντα ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο από όσα στην ζωή μας δοκιμάζουμε!

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008

Queen - Βασίλισσα

Queen, alone perfect female in the beehive. In each beehive a Queen, if exist two, then they will only fight and the one will kill the other. The one that will remain at 99% is news in age. This will lead to the growth and the prosperity the population of beehive! If him it does not accomplish or workers him will replace with other more capable. Working and with program the society of bees but very hard for feeble, and with those that do not offer in the social total!
Βασίλισσα, το μόνο τέλειο θηλυκό στην κυψέλη. Σε κάθε κυψέλη μόνον μία βασίλισσα, αν υπάρξουν δύο, τότε θα παλέψουν και η μια θα σκοτώσει την άλλη. Αυτή που θα μείνει κατά 99% είναι η πιο νέα σε ηλικία. Αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία τον πληθυσμό της κυψέλης! Αν δεν το καταφέρει ή εργάτριες θα την αντικαταστήσουν με άλλη πιο ικανή. Εργατική και με πρόγραμμα η κοινωνία των μελισσών αλλά πολύ σκληρή για τους αδύναμους, και με αυτούς που δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο!

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008

Nest from wasps - Φωλιά από σφήκες

A nest from wasps on a thorn. Appear clearly, the three kings, and the workers-warrior! In cells exist all the ages the larvae but also cells ready they open come out the new wasps ready for action! The kings distinguish from their yellow person and the workers have the black strips! As long as I approach so much uneasier they become also they are ready me to attack. This becomes perceptible from their aerials that him have turned to me! -
Μια φωλιά από σφήκες πάνω σε ένα αγκάθι. Φαίνονται καθαρά, οι τρεις βασίλισσες, και οι εργάτριες-πολεμιστές! Στα κελιά υπάρχουν όλων των ηλικιών οι προνύμφες αλλά και κελιά έτοιμα να ανοίξουν να εξέλθουν οι νέες σφήκες έτοιμες για δράση! Οι βασίλισσες ξεχωρίζουν από το κίτρινο πρόσωπό τους και οι εργάτριες έχουν τις μαύρες λουρίδες! Όσο πλησιάζω τόσο πιο ανήσυχες γίνονται και είναι έτοιμες να μου επιτεθούν. Αυτό γίνεται αντιληπτό απο τις κεραίες τους που τις έχουν στραμμένες πρός εμένα !

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008

Cleaning aerials - Καθαρισμός κεραιών

The more precious body afterwards the sole in the bees they are their aerials. They want frequent cleaning, for this exist special notches in the first pair of their legs, that him allows they clean their aerials without they are wounded but also simultaneously they gather the pollen that is stuck on them! Aerials it is constituted by 11 departments in the bees and in the kings and in the drones 12 departments. In the aerials are found sensory bodies of 7 types, disks, plates, root hair, and other! He is very cute you see the effort of bees to be cleaned! -
Το πολυτιμότερο όργανο μετά την γλώσσα στις μέλισσες είναι οι κεραίες τους. Θέλουν συχνό καθάρισμα, γι αυτό υπάρχουν ειδικές εγκοπές στο πρώτο ζεύγος των ποδιών τους, που τις επιτρέπει να καθαρίζουν τις κεραίες τους χωρίς να τραυματίζονται αλλά και ταυτόχρονα να μαζεύουν την γύρη που είναι κολλημένη επάνω τους! Η κεραίες αποτελείται από 11 τμήματα στις μέλισσες και στις βασίλισσες και στους κηφήνες 12 τμήματα. Στις κεραίες ευρίσκονται αισθητήρια όργανα 7 τύπων, δίσκοι, πλάκες , τριχίδια, και άλλα!Είναι πολύ χαριτωμένο να βλέπεις την προσπάθεια των μελισσών να καθαριστούν!

Κυριακή 2 Μαρτίου 2008

Colors of pollen - Χρώματα γύρης

Often the new apiarists, but also a lot of other, me ask for colors of pollen. Each flower has pollen with different color, the pollen is the protein, is the male sperm in order to it achieves the insemination of ova of all kinds plant. In this they a lot help the insects and air. The bees collect pollen in order to him they mix with water and honey in order to they make the ¨ working pulp ¨ and they feed their larvae!
In the photograph the bee collects pollen of color dark lilac from anemone!-
Συχνά οι νέοι μελισσοκόμοι, αλλά και πολλοί άλλοι, με ρωτούν για τα χρώματα της γύρης. Κάθε λουλούδι έχει γύρη με διαφορετικό χρώμα, η γύρη είναι η πρωτεΐνη, είναι το αρσενικό σπέρμα για να πετύχει την γονιμοποίηση των ωαρίων του κάθε είδους φυτού. Σε αυτό βοηθούν πολύ τα έντομα και ο αέρας. Οι μέλισσες συλλέγουν γύρη για να την αναμείξουν με νερό και μέλι για να κάνουν τον ¨ εργατικό πολτό ¨ και να ταΐσουν τις προνύμφες τους!
Στην φωτογραφία η μέλισσα συλλέγει γύρη χρώματος σκούρο μωβ από ανεμώνα !

Σάββατο 1 Μαρτίου 2008

Butterfly tiger - Πεταλούδα τίγρης

For the first day of this month I chose for the blog Butterfly, hope and happiness, life and prospect, love and compassion. March is the month the big and abrupt changes in the nature. The first month of spring and the neighbour of winter. A lot of agricultural work has as base this month, thus and the apiarists supports many in March. They hope for rains, hope exist flowers, hope increase themselves their bees. -
Για την πρώτη ημέρα αυτού του μήνα διάλεξα για το blog την Πεταλούδα, ελπίδα και ευτυχία, ζωή και προοπτική, αγάπη και συμπόνια. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων και απότομων αλλαγών στην φύση. Ο πρώτος μήνας της άνοιξης και ο γείτονας του χειμώνα. Πολλές γεωργικές εργασίες έχουν σαν βάση αυτόν τον μήνα, έτσι και οι μελισσοκόμοι στηρίζουν πολλά στον Μάρτη. Ελπίζουν για βροχές, ελπίζουν να υπάρχουν λουλούδια, ελπίζουν να αυξηθούν οι μέλισσες τους.