Σάββατο 31 Μαΐου 2008

Saturday - Σαββάτο

Family. -
Οικογένεια

Παρασκευή 30 Μαΐου 2008

Πέμπτη 29 Μαΐου 2008

Thursday - Πέμπτη

Season of copulation -
Εποχή ζευγαρώματος

Τετάρτη 28 Μαΐου 2008

Wednesday - Τετάρτη

White plastic ragbag! -
Σακούλα σκουπιδιών!

Τρίτη 27 Μαΐου 2008

Tuesday - Τρίτη


Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Monday - Δευτέρα

Monday, other one week of laborious work! -
Δευτέρα, άλλη μια εβδομάδα κοπιαστικής δουλειάς!

Σάββατο 24 Μαΐου 2008

(Triatominae )Red bug - Κόκκινος κοριός ή ελέφαντας

-Triatominae
-Genus Triatoma
-An other seasonal enemy of bee, the red bug (common name in my region, elephant). With the proboscis it throws to him in interior of body of bee a neurotoxin, with result bee dies, from poisoning, trait of this death is extent of sole. In the photograph also appears also the extent the sting but also two drops poison of bee! -
Άλλος ένας εποχικός εχθρός της μέλισσας, ο κόκκινος κοριός(κοινή ονομασία στην περιοχή μου, ελέφαντας). Με την προβοσκίδα του ρίχνει στο εσωτερικό του σώματος της μέλισσας μια νευροτοξίνη, με αποτέλεσμα η μέλισσα να πεθαίνει, από δηλητηρίαση, γνώρισμα αυτού του θανάτου είναι έκταση της γλώσσας. Στην φωτογραφία επίσης φαίνεται και η έκταση του κεντριού αλλά και δύο σταγόνες δηλητήριο της μέλισσας!

Παρασκευή 23 Μαΐου 2008

Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

Gentleman's agreement - Συμφωνία άγραφτη

Always we will be together, persons and bees! A agreement that closed giving him… hands! -
Πάντα θα είμαστε μαζί, άνθρωποι και μέλισσες! Μια συμφωνία που έκλεισε δίνοντας τα …χέρια!

Τετάρτη 21 Μαΐου 2008

Feast of Saints, Konstantinos and Helen - Εορτή των Αγίων, Κωνσταντίνου και Ελένης

Today 21 May, feast of Saints Konstantinos and Helen, I give, this jewel of nature in all celebrating!!!
Σήμερα 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χαρίζω, αυτό το κόσμημα της φύσης σε όλους τους εορτάζοντες!!!

Δευτέρα 19 Μαΐου 2008

Harbour - Λιμάνι

Family: Nyctaginaceae

Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Σάββατο 17 Μαΐου 2008

Τετάρτη 14 Μαΐου 2008

Beauty! - Ομορφιά!


Δευτέρα 12 Μαΐου 2008

Eggs of bees! - Αυγά μελισσών!

I returned!
Finally holidays, the work with my bees, is continued hard! -
Επέστρεψα!
Τέλος οι διακοπές, η εργασία στα μελίσσια συνεχίζεται σκληρή!