Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Nose-horned viper - Έχιδνα ή κερασφόρος

-Nose-horned viper(Vipera ammodytes )
-The down part of body.
-One still reason that discourages somebodies for dealing with the apiculture is also the fear to the reptiles that enough times in spring and the summertime find shelter under the beehives.

-Οχιά η ιοβόλος(Vipera ammodytes)

-Το κάτω μέρος του σώματος.
-Ένας ακόμη λόγος που αποθαρρύνει κάποιους να ασχοληθούν με την μελισσοκομία είναι και ο φόβος προς τα ερπετά που αρκετές φορές την άνοιξη και το καλοκαίρι βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τις κυψέλες.

Σάββατο 25 Ιουλίου 2009

Antagonist - Ανταγωνιστής

-An other vegetarian insect that rivals the bee. No only the chlorophyll from the green leaves, but also the pollen constitute part of diet of locust.
-Άλλο ένα φυτοφάγο έντομο που ανταγωνίζεται την μέλισσα.
Όχι μόνον η χλωροφύλλη από τα πράσινα φύλλα, αλλά και η γύρη αποτελεί μέρος του διαιτολογίου της ακρίδας.

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Spider - Αράχνη(Σκλεναρίκοβα)

An other seasonal enemy of bees!
Άλλος ένας εποχιακός εχθρός των μελισσών!

Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Return - Επιστροφή

Stopped the pain in the right hand, operation was successful and I wait for they pass certain days come in action again in my apiaries and in the keyboard!
Σταμάτησε ο πόνος στο δεξί χέρι, η εγχείρηση ήταν επιτυχής και περιμένω να περάσουν μερικές μέρες να επιστρέψω δράση ξανά στα μελισσοκομεία μου και στο πληκτρολόγιο!

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Datura - Διαβολόχορτο

-Datura stramonium

-For the long absence from my keyboard, responsibility brings the Carpal Tunnel Syndrome that tortures in recent times also my two hands. The next week I believe that I will first make operation, in the left hand and after two months and in right, in order to stop the intolerable pains!

-Για την μακρά απουσία από το πληκτρολόγιο μου, ευθύνη φέρει το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα που βασανίζει τον τελευταίο καιρό και τα δυο μου χέρια.

Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω πως θα κάνω την εγχείρηση, πρώτα στο αριστερό και μετά δύο μήνες και στο δεξί, για να σταματήσουν οι ανυπόφοροι πόνοι!

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009

Sunset in the apiary - Ηλιοβασίλεμα στο μελισσοκομείο

-My colleague Nikos, admires the sunset, before the transport of beehives in the chestnuts.
-Ο φίλος μου Νίκος, θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα, πριν την μεταφορά των κυψελών στις καστανιές.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Rat snake - Δενδρογαλιά

-Coluber gemonensis or Hierophis
-The first meeting of this year with the friend of picture.
I did not anticipate him to photograph. Photo is one year before.

-Η πρώτη συνάντηση αυτής της χρονιάς με τον φίλο της εικόνας.
Δεν πρόλαβα να το φωτογραφήσω.
Η φωτογραφία είναι ένα χρόνο πριν.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Spiders - Αράχνες

-Spiders of all colours and sizes.
Seasonal enemies, but enemies!

-Αράχνες όλων των χρωμάτων και μεγεθών.
Εποχιακοί εχθροί, αλλά εχθροί!

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009

Flying robber - Ιπτάμενος ληστής

-One still enemy of bees. Seasonal, but enemy.
-Μαύρο καλαμάκι.
-Ένας ακόμη εχθρός των μελισσών. Εποχιακός, αλλά εχθρός.

Κυριακή 31 Μαΐου 2009

Bee's sting - Κεντρί μέλισσας

-This is the arm of honey bee. On appear him certain small drops from her poison.
-Αυτό είναι το όπλο της μέλισσας.
Πάνω του φαίνονται κάποιες μικρές σταγόνες απο το δηλητήριο της.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Breakfast - Πρωϊνό γεύμα

-An other moment of beauty and collection
-Άλλη μια στιγμή ομορφιάς και συλλογής

Κυριακή 24 Μαΐου 2009

Thank you very much! - Ευχαριστώ πάρα πολύ!

-The rose is given in the all visitors my blog, but special in those that gave me wishes for my nominal feast!
-Το τριαντάφυλλο χαρίζεται σε όλους τους επισκέπτες του blog μου, και ειδικότερα σε αυτούς που μου δώσανε ευχές για την ονομαστική μου εορτή!

Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

Work in the apiaries - Εργασία στα μελισσοκομεία

-Hedera helix
-These days hard work in the apiaries, enough tiredness, the few sleep, but big pleasure from the result.
Bee in flowers of ivy.
-Αυτές τις ημέρες σκληρή δουλειά στα μελισσοκομεία, αρκετή κούραση, ο ύπνος λίγος, αλλά μεγάλη ευχαρίστηση απο το αποτέλεσμα.
Μέλισσα σε άνθος κισσού.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

Beautiful young lady - Όμορφη νεαρή κυρία.

-Daisy with beautiful visitor!
-Μαργαρίτα με όμορφο επισκέπτη!

Τρίτη 5 Μαΐου 2009

Dadelion - Πικραλίδα ή αγριομαρούλο

Taraxacum officinale

The flower of apple tree said in the simple small flower:

- What is your name?

- Me they say dandelion (tooth of lion), it answered that.

- My Poor, small flower, said the flower of apple tree. You are not to blem you, but how much sad it should you feel when you hang around with a so much ugly name!

(From the - -Splendid small flower apple tree--) Hans Christian Andersen.

Το λουλούδι της μηλιάς είπε στον απλό μικρό ανθό:

-Πως σε λένε;

-Με λένε dandelion(δόντι του λιονταριού), απάντησε εκείνο.

-Φτωχό, μικρό μου λουλούδι, είπε το μηλολούλουδο. Δεν φταις εσύ, αλλά πόσο λυπημένο πρέπει να νοιώθεις όταν τριγυρνάς με ένα τόσο άσχημο όνομα!

(Από το- Υπέροχο μικρό μηλολούλουδο) του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Naked beauty - Γυμνή ομορφιά

-We did not anticipate to admire the poppies the frequent rains they left him naked throwing their petals.
Naked it is also beautiful!
-Δεν προλάβαμε να θαυμάσουμε τις παπαρούνες οι συχνές βροχές τις αφήσανε γυμνές ρίχνοντας τα πεταλά τους.
Γυμνές είναι επίσης όμορφες!

Δευτέρα 4 Μαΐου 2009

Small white spider - Μικρή λευκή αράχνη

-It set up the web and waits for, patience, the big qualification of each good hunter. Photo from first the May in the mountains!

-Έστησε τον ιστό και περιμένει, υπομονή, το μεγάλο προσόν κάθε καλού κυνηγού. Photo από την πρώτη του Μάη στα βουνά!

Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Collection - Συλλογή

-Beautiful presence in flowers for the work that it knows it makes well!
-Όμορφη παρουσία σε άνθη για την δουλειά που ξέρει να κάνει καλά!

Παρασκευή 1 Μαΐου 2009

1st May - 1η Μαη

-First May, the flowers celebrate...
-Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν...

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Bees enemy - Εχθρός των μελισσών

-Varroa destructor on honeybee

-The treatment for his fighting, the apiarist should make systematically two times by year's.

A beginning of autumn and second with the beginning of spring!

-Την θεραπεία για την καταπολέμηση του, ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει συστηματικά δυο φορές τον χρόνο .

Μία αρχή φθινοπώρου και δεύτερη με την αρχή της άνοιξης!

Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

The flock - Το κοπάδι.

-Goats, beautifully and very likeable animals.
The photograph is from the mountainous village Filippaioi, in the Prefecture Grevena!
-Κατσίκες, όμορφα και πολύ συμπαθητικά ζώα.
Η φωτογραφία είναι απο το ορεινό χωριό Φιλιππαίοι, στον Νομό Γρεβενών!

Τρίτη 28 Απριλίου 2009

Mother Νature - Μητέρα Φύση

-Tamarisk - Αρμυρίκι

-Almost May and still the Tamarisk gives the products (pollen and nectar) to bees!


-Σχεδόν Μάιος και ακόμη το αρμυρίκι δίνει τα προϊόντα του(γύρη και νέκταρ) στις μέλισσες!


Παρασκευή 17 Απριλίου 2009

Το μοιρολόι της Παναγιάς !

Μεγάλη Παρασκευή και το Μοιρολόι της Παναγιάς!

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα
σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπόνται
Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι οβραίοι
οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρεις κατηραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό των Πάντων Βασιλέα
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι
να κάμει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι
Η Παναγία η Δέσποινα καθόταν μοναχή της
τας προσευχάς της έκανε για το Μονογενή της
φωνή εξήλθε εξ’ ουρανού και απ’ αρχαγγέλου στόμα
Σώσων κυρά τας προσευχάς, σώσων και τας μετάνοιας
και τον υιό σου πιάσανε και σαν ληστή τον πάνε
και στου Πιλάτου την αυλή εκεί τον τυραννάνε.
Φτιάξε καρφιά, φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρία περόνια
κι εκείνος ο ατσίγγανος βαρεί και φτιάνει πέντε.
Ατσίγγανε που τα’ φτιαξες εσύ να μας διδάξεις.
Τα δυο βάλτε στα πόδια του και τ’ άλλα δυο στα χέρια
το πέμπτο το φαρμακερό, βάλτε το στην καρδιά του
να στάξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγώθει
σταμνιά νερό της έριχναν τρία κανάτια μόσχο
και τρία νεροδόσταμνα για να της έρθει ο νους της.
Μα σαν της ήρθε ο λογισμός, μα σαν της ήρθε ο νους της
ζητά μαχαίρι να σφαεί, φωτιά να πάει να πέση,
ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για το Μονογενή της.

Απολογιέται κι ο Χριστός της μάνας του και λέγει.
- Μάνα μ' αν γκρεμιστείς εσύ, γκρεμιέτ' όλος ο κόσμος,
μάνα μου αν σφαγείς εσύ, σφάζετ' όλος ο κόσμος,
μάνα μ' αν κρεμαστείς εσύ, κρεμιέτ' όλος ο κόσμος.
Πάρτο μάνα μου υπομονή, να πάρ' όλος ο κόσμος.
Άντε μάνα μου στο καλό και διάφορο δεν έχεις,
μόν' το μεγάλο Σάββατο κάτσε να μ' απαντέχεις

-----
Όσοι αγαπάτε το Χριστό κι όσοι τον προσκυνάτε
Όλοι ακολουθήσετε να πάμε να τον βρούμε.
Δεν ακολούθησε κανείς μονάχα τρεις Παρθένες
η Μάρθα – η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα,
του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερες αντάμα,
πήραν τη στράτα, το στρατί, στρατί το μονοπάτι

Το μονοπάτι τς’ έβγαλε μες του ληστή την πόρτα,
άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου
κι η πόρτα από το φόβο της άνοιξε μοναχή της.
Κοιτά δεξά, κοιτά ζερβά κανέναν δεν ηγλέπει
Κοιτά και δεξιότερα βλέπει τον Άι Γιάννη.
Αφέντη μ’ Άι Γιάννη μου και Βαπτιστή του γιού μου
Μην είδες τον υγιόκα μου και σε διδάσκαλό σου.
Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω
Δεν έχω χεροκάλαμο για να σου τον εδείξω.
Βλέπεις εκείνον το γυμνό τον παραπονεμένο
όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι
εκείνος είναι ο γιόκας σου και με διδάσκαλός μου.
Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον ερωτούσε
δεν μου μιλάς παιδάκι μου δεν μου μιλάς παιδί μου
τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις
κοντά στο Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύκτι
που θα λαλήσει ο πετεινός σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά με τις χρυσές καμπάνες.
Όποιος το ακούει σώζεται και όποιος το λέει αγιάζει
και όποιος το καλοσκεφτεί Παράδεισο θα λάβει.
Παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο τάφο.
Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον τάφο
εκεί δεντρί δεν ήτανε δεντρί εφανερώθει
στην κορυφή ήταν ο Χριστός και στα κλαδιά οι Αγγέλοι
και μέσα στα χαμόκλαδα ήταν οι μάρτυρές του
που μαρτυρούσαν και έλεγαν για του Χριστού τα Πάθη
για του Χριστού τ’ αφέντη μας και του Μονογενή μας
που έχυσε το αίμα του για πινομή δική μας.

Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

Happy Easter - Καλό Πάσχα

-Big pressure of work in my apiaries, removes me from beloved habit of operation my blog.
I wish all visitors have health, and pass one happy week
-Μεγάλος φόρτος εργασίας στα μελισσοκομεία μου, με απομακρύνει απο αγαπημένη συνήθεια λειτουργίας του blog μου.
Εύχομαι όλους τους επισκέπτες να έχουν υγεία, και να περάσουν μια ευτυχισμένη εβδομάδα

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

Sternites and tergites - Στερνίτες και τεργίτες

-They are visible sternites (the down part of body), and tergites that they compose the abdomen of body of bees!
Είναι ορατοί οι στερνίτες(το κάτω μέρος), και οι τεργίτες που συνθέτουν την κοιλιά των μελισσών

Σάββατο 4 Απριλίου 2009

Anthers - Ανθήρες

-Beauty of Weekend!
-Ομορφιά του Σαββατοκύριακου!

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Almond tree - Αμυγδαλιά

-Marvellous moment of work, for collection and storage!
-Θαυμάσια στιγμή εργασίας, για συλλογή και αποθήκευση!

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

Tamarisk - Αρμυρίκι


-Tamarix sp.
-Tamarisk is an other marvellous apiarian plant that helps the growth of bees this season.
Bee takes nectar and pollen from small pink flower of Tamarisk!
-Το Αρμυρίκι είναι άλλο ένα θαυμάσιο μελισσοκομικό φυτό που βοηθά την ανάπτυξη των μελισσών αυτήν την εποχή.
Η μέλισσα παίρνει νέκταρ και γύρη απο τα μικρά ροζ άνθη του Αρμυρικιού!

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

Pot marigold - Καλεντούλα

-Calendula officinalis
-Beauty on big flower of marvellous apiarian plant
-Ομορφιά πάνω σε μεγάλο άνθος του θαυμάσιου μελισσοκομικού φυτού

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

The greatness of one predatory - Το μεγαλείο ενός αρπακτικού


-Buteo Buteo
-Afternoon, with clouded over sky and low lighting.
-Απόγευμα, με συννεφιασμένο ουρανό και χαμηλό φωτισμό,

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Continuous work - Συνεχή εργασία

-Bee on flower almond tree
-Μέλισσα πάνω σε άνθος αμυγδαλιάς

Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Willow tree - Ιτιά

-Salix alba
-The bee collector of pollen on flower of Willow tree.
-Η μέλισσα συλλέκτρια γύρης πάνω στο άνθος του φυτού Ιτιά!

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

Chickadee - Καλόγερος(monk) ή μελισσουργός

-Family: penthestes
-Common name: Chickadee
-A pair chickadee of family penthestes, they made their visit in the hedge near my apiarian storehouse
Transported small grasses and moss to creates nest!
-Ένα ζεύγος καλόγεροι ή μελισσουργοί της οικογένειας penthestes, έκαναν την επίσκεψη τους στον φράκτη, κοντά στην μελισσοκομική αποθήκη μου.
Μετέφερε μικρά χόρτα και βρύα για να δημιουργήσει φωλιά !

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Subterranean Clover - Τριφύλλι υπόγειο, μυστικό, κρυφό


-Trifolium subterraneum.
-Subterranean or secret is the name from this species of clover, this season the bees visits his flower for the nectar.
In the photograph the bee has propolis in the third pair of her legs and no pollen!
-Υπόγειο ή μυστικό είναι το όνομα απο αυτό το είδος τριφυλλιού, αυτήν την εποχή οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη του για το νέκταρ.
Στην φωτογραφία η μέλισσα έχει πρόπολη στο τρίτο ζεύγος των ποδιών της και όχι γύρη!

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

Wild pear - tree - Γκορτσιά, γκορτσά, αγκορτσιά

-Pyrus spinosa
-Bee on flower of wildy pear-tree! Collect nectar and pollen!
-Μέλισσα πάνω σε άνθη άγρια αχλαδιάς! Συλλέγει νέκταρ και γύρη!

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Willow tree - Ιτιά

-Salix alba.
-Today the temperature went up 14 degrees of Celsius.
The bees made visit on the flowers of willow trees and wildly pear-trees.
-Σήμερα η θερμοκρασία ανέβηκε στους 14 βαθμούς Κελσίου.
Οι μέλισσες έκαναν επίσκεψη, στα άνθη ιτιάς και άγρια αχλαδιάς.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Beehive in the White House - Μια κυψέλη στον Λευκό Οίκο

-Asphodelus Aestivus
Beehive in the White House
-As announced Michelle Obama, wife of American President Barack Obama, at the duration of creation of garden of vegetables in the courtyard of White House, with the help of students of municipal school, but also personnel of American presidential residence. Afterwards the planting of green vegetables, lettuces, spinach, beans, cabbages other horticultural, the command is also the placement of beehive with all bees for the physics pollination more! Even as idea I liked the initiative of First Lady of America to deal with the bees I hope that Lady Michelle Obama, will learn for the modern illness of “Colony Collapse Disorder” (CCD). Perhaps thus it mobilizes certain scientists and they deal seriously with the illness that has become world epidemic, giving birth new illnesses for honey bees!
Μια κυψέλη στον Λευκό Οίκο
Όπως ανακοίνωσε η Michelle Obama, σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου Barack Obama, κατά την διάρκεια δημιουργίας κήπου λαχανικών στην αυλή του Λευκού Οίκου, με την βοήθεια μαθητών ενός δημοτικού σχολείου, αλλά και του προσωπικού της Αμερικανικής προεδρικής κατοικίας.
Μετά την φύτευση πράσινων λαχανικών, μαρούλια, σπανάκι, φασόλια, λάχανα και άλλων κηπευτικών, η εντολή είναι η τοποθέτηση μιας κυψέλης με μέλισσες για την φυσική επικονίαση όλων των παραπάνω!
Έστω και σαν ιδέα μου άρεσε η πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας της Αμερικής να ασχοληθεί με τις μέλισσες.
Ελπίζω πως η Κυρία Michelle Obama, θα μάθει για την σύγχρονη ασθένεια της «Νόσου Κατάρρευσης Κυψελών» (CCD-Colony Collapse Disorder ) .
Ίσως έτσι επιστρατεύσει κάποιους επιστήμονες και ασχοληθούν σοβαρά με την αρρώστια που έχει γίνει παγκόσμια επιδημία, γεννώντας νέες ασθένειες για τις μέλισσες!

Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

Lily - Ανεμώνα

- Anemona coronaria
-The bees visit lily for collection of pollen!
In photo lily without petals!
-Οι μέλισσες επισκέπτονται τις ανεμώνες για συλλογή γύρης!
Στην φωτογραφία ανεμώνη χωρίς τα πέταλα της!

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

March unsettled time - Μάρτιος άστατος καιρός

-Cold northern wind of March freezes the bees on the flowers of almond tree.
Hope in beams sun in order to they keep warm and they return in the safety of their beehive!
-Ο κρύος βόρειος άνεμος του Μαρτίου, παγώνει τις μέλισσες πάνω στα άνθη της αμυγδαλιάς.
Ελπίζουν στις ακτίνες του sun για να ζεσταθούν και να επιστρέψουν στην ασφάλεια της κυψέλης τους!

Τρίτη 17 Μαρτίου 2009

Sweet gold - Γλυκό χρυσάφι

- No comments
-Χωρίς σχόλια

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Without losses - Χωρίς απώλειες

-The temperature in my region today, touched the 16 degrees of Celsius and the bees worked without losses in the flowers of almond tree!
-Η θερμοκρασία στην περιοχή μου σήμερα, έπιασε τους 16 βαθμούς Κελσίου και οι μέλισσες δουλέψανε χωρίς απώλειες στα άνθη της αμυγδαλιάς!

Σάββατο 14 Μαρτίου 2009

Magnificence - Μεγαλοπρέπεια

-Buteo buteo, common buzzard.
-Splendid wild nature. Moments insurmountable greatness!
-Βαρβακίνα ή Γερακίνα.
- Υπέροχη άγρια φύση. Στιγμές ανυπέρβλητου μεγαλείου!

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

Almond tree - Αμυγδαλιά

A lot of apiarists have transported their beehives in the regions where they are cultivated almond tree, for the exploitation of their precocious blossoming.
Πολλοί μελισσοκόμοι έχουν μεταφέρει τις κυψέλες τους στις περιοχές που καλλιεργούνται αμυγδαλιές,για την εκμετάλλευση της πρώϊμης άνθησης τους.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

Alkanet - Ανγχούζα η φαρμακευτική

-Anchusa officinalis
-An other apiarian plant that seldom the bees visit.
The same season other plants have bigger interest for the bees, because they give sweeter nectar.
-Άλλο ένα μελισσοκομικό φυτό που σπάνια οι μέλισσες επισκέπτονται.
Την ίδια εποχή άλλα φυτά έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μέλισσες, διότι δίνουν πιο γλυκό νέκταρ .

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Fumitory - Φουμαριά,


-Fumaria officinalis
-An other apiarian plant that the bees however him do not visit regularly.
It coexists with other richer in nectars plants that the bees prefer.
-Άλλο ένα μελισσοκομικό φυτό που οι μέλισσες όμως δεν το επισκέπτονται τακτικά.
Συνυπάρχει με άλλα πιο πλούσια σε νέκταρ φυτά που οι μέλισσες προτιμούν.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Leafy spurge - Γαλατσίδα ή φλώμος

-Tithymalus helioscopia
-Honey bees visit the plant leafy spurge for his honeydew.
-Οι μέλισσες επισκέπτονται το φυτό γαλατσίδα ή φλώμο για το μελίτωμα του.

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Competition - Συναγωνισμός

- On flower almond tree, competition of collection but also moment where it can pass varroa mite, from a bee in the other bee!
-Πάνω σε άνθος αμυγδαλιάς, συναγωνισμός συλλογής αλλά και στιγμή που μπορεί να περάσει η varroa mite, από την μία μέλισσα στην άλλη μέλισσα!

Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Feast of Woman - Γιορτή της Γυναίκας

-Calendula officinalis.
-Dedicating with very love in the most beautiful creature that exists in the planet earth. The woman.
-Καλεντούλα η διακοσμητική
-Αφιερωμένη με πολύ αγάπη στο πιο ωραίο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Την Γυναίκα

Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Dandelion(Taraxacum officinale) - Αγριοραδίκι(πικραλίδα)

-Dandelion it has also other beauties!
-Η πικραλίδα έχει και άλλες ομορφιές!

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Taraxacum officinale - Ταραξάκο ή αγριοράδικο

-Bee in Dandelion!
The region of Larissa today has temperature five degrees of Celsius, and the bees does not circulate.
A photograph from the heat days!
-Μέλισσα σε ραδίκι!
Η περιοχή της Λάρισας σήμερα έχει θερμοκρασία πέντε βαθμούς Κελσίου, και οι μέλισσες δεν κυκλοφορούν.
Μια φωτογραφία απο τις ζεστές ημέρες!