Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Easy on the eye! - Χάρμα οφθαλμών

- Bee and daisy!
- Μέλισσα και μαργαρίτα !

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Buteo buteo - Βαρβακίνα

-Finally this proud female bird is said in the Greek, Βαρβακίνα (Varvakena) - Eurasian/Common Buzzard - Buteo buteo… he is distant relative of falcon.
Has his nest near to my apiary.
It only eats small birds and rodents, no…. honey bees

Τελικά αυτό το περήφανο θηλυκό πουλί λέγεται στα Ελληνικά, Βαρβακίνα (Varvakena) - Eurasian/Common Buzzard - Buteo buteo ... είναι μακρινός συγγενής του γερακιού.
Έχει την φωλιά του κοντά στο μελισσοκομείο μου.
Τρώει μόνον μικρά πουλιά και τρωκτικά, όχι .... μέλισσες!

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

Colors of pollen - Χρώμα γύρης

- It began to enter pollen in the beehives, this is very good, thus give birth the Queens and the bees they are increased!
-Άρχισε να μπαίνει γύρη στις κυψέλες, αυτό είναι πολύ καλό, έτσι γεννούν οι βασίλισσες και οι μέλισσες αυξάνονται!

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

Halkyon days - Αλκυονίδες ημέρες

-Continue still Halcyon days, and from somewhere smell… spring!
In Greek mythology, 'Alkionides' or Halcyon days were the few warm sunny days given by the Gods to the kingfisher during January in order to lay its eggs.
With Halcyons are profited also the bees but also other insects they collect fresh pollen and nectar!
-Συνεχίζουν ακόμη οι Αλκυονίδες ημέρες, και από κάπου μυρίζει ... άνοιξη!
Στην ελληνική μυθολογία, ' Αλκυονίδες ' ή οι ημέρες της Αλκυόνης ήταν λίγες θερμές ηλιόλουστες ημέρες που δόθηκαν από τους Θεούς στην αλκυόνη κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου προκειμένου να γεννηθούν τα αυγά της.
Μαζί με τις Αλκυόνες ωφελούνται και οι μέλισσες αλλά και άλλα έντομα να συλλέξουν φρέσκια γύρη και νέκταρ!

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

Falcon eye(Buteo Buteo) - Γερακιού μάτι

-Buteo Buteo.
I have heard that exist certain species of falcons that eat and bees!
If somebody has information ... welcoming!
-Έχω ακούσει πως υπάρχουν κάποια είδη γερακιών που τρώνε και μέλισσες!
Αν κάποιος έχει πληροφορίες ... καλοδεχούμενες!

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

Dart of the honey bee - Το κεντρί της μέλισσας

-Dart the bee. It throws the poison and it tries it leaves! Uselessly however! It will leave part of internal bodies (they begin they appear in the base dart) and afterwards few minutes it will die!
-Το κεντρί της μέλισσας. Ρίχνει το δηλητήριο και προσπαθεί να φύγει! Μάταια όμως! Θα αφήσει μέρος των εσωτερικών οργάνων της(αρχίζουν να φαίνονται στην βάση του κεντριού) και μετά λίγα λεπτά θα πεθάνει!

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Pizza - Πίτσα

-Unfortunately we do not know no recipe pizza with honey and thus were forced also we ate him net!
-Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε καμία συνταγή πίτσα με μέλι και έτσι αναγκαστήκαμε και την φάγαμε σκέτη!

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009

Change of food - Αλλαγή τροφής

-Change of food between the bees for the abstraction of humidity from the nectar and the creation of honey!
-Αλλαγή τροφής μεταξύ των μελισσών για την αφαίρεση της υγρασίας απο το νέκταρ και την δημιουργία του μελιού!

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009

Antennae - Κεραίες

-Most important than the bodies to discovery of food of bee!
-Τα σημαντικότερα απο τα όργανα προς εξεύρεση τροφής της μέλισσας!

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009

On flowers of Chaenomeles speciosa - Τσιντόνια ή τσιτόνια

-Cleaning antennae!
-With the forward pair of legs cleans antennae from the nectar and the grains pollen that stick above their at the collection!
-Καθαρισμός κεραιών!
-Με το μπροστινό ζεύγος ποδιών καθαρίζει τις κεραίες απο το νέκταρ και τους κόκκους γύρη που κολλάνε πάνω τους κατά την συλλογή!

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009

Twisty pie - Στριφτή πίτα

-Twisty, rose - red, well cooked, crisp and tasty the pie with courgette and honey that it prepared mother-in-law in order to it receives us!
-Στριφτή, ροδοκόκκινη, καλά ψημένη, τραγανή και νόστιμη η πίτα με κολοκύθι και μέλι, που ετοίμασε η πεθερά για να μας υποδεχτεί!

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009

Maturation of honey! - Ωρίμανση μελιού!

Worksite of maturation of honey!
Εργοτάξιο ωρίμανσης μελιού!
-Only with three words it is described this process!
Work, work, work!
-Μόνον με τρείς λέξεις περιγράφεται αυτήν την διαδικασία!
Δουλειά, δουλειά, δουλειά!

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Magnolia grandiflora - Μανόλια

-Seeds of apiarian tree Magnolia grandiflora.
-Σπόροι του μελισσοκομικού δένδρου Μανόλια(αειθαλές)
-AWARD AGAIN!
I thank Paz for the marvellous ' ' One Lovely Blog Award ' ' ! This marvellous Award I offer in the all visitors my blog!
ALL VISITORS blog CAN TAKE THIS beautiful AWARD!
Αυτό το θαυμάσιο Award προσφέρω σε όλους τους επισκέπτες του blog!
ΟΛΟΙ οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ του blog ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟ το όμορφο ΒΡΑΒΕΙΟ!

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009

Falcon - Γεράκι

-Opened his feathers, 2009 are front him!
-Άνοιξε τα φτερά του, το 2009 είναι μπροστά του!

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

Collection of nectar - Συλλογή νέκταρ

-Honey Bee in process of collection nectar on flower of ivy!
-Μέλισσα σε διαδικασία συλλογής νέκταρ πάνω σε άνθος κισσού!

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009

Passiflora caerulea - Πασιφλόρα

-Pollination at the duration collection of pollen!
- Επικονίαση κατά την διάρκεια συλλογή γύρης!

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009

Lotus - Λωτός

-Still they exist, the frost it matures him!
It is a marvellous fruit in a also marvellous apiarian tree!
-Ακόμη υπάρχουν, η παγωνιά τα ωριμάζει !
Είναι ένα θαυμάσιο φρούτο σε ένα επίσης θαυμάσιο μελισσοκομικό δένδρο!