Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

It's Christmas time! - Περίοδος Χριστουγέννων!

- Mushrooms like ‘’ Silver Bells ‘’!
-Μανιτάρια '' Ασημένιες Καμπάνες

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Glamour - Αίγλη

-When the nature has good disposal it creates…. and such presences!
-Όταν η φύση έχει καλή διάθεση δημιουργεί .... και τέτοιες παρουσίες!

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Flowers of ivy - Άνθος κισσού

-Bees in flowers of ivy collect nectar!
From seven litres of nectars they make one litre honey!
-Μέλισσες σε άνθος κισσού συλλέγουν νέκταρ!Από επτά λίτρα νέκταρ κάνουν ένα λίτρο μέλι!

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

Melissa - Μέλισσα

-The name of young lady is…. Melissa! (that it means Bee)
-Το όνομα της νεαρής κυρίας είναι .... Μέλισσα!

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Brothers and sisters – Αδέλφια και αδελφές

-Symbol of love of brothers!
-Σύμβολο της αγάπης των αδελφών!

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

On the ivy! - Στον κισσό!

-Thank you very much Ida for unique Award that you gave me!
-Ευχαριστώ πάρα πολύ Ida για το μοναδικό βραβείο που μου χάρισες!
-Without second thought him I really give in a other unique blog this dear blogfriend Paz from NY.
-Χωρίς δεύτερη σκέψη το χαρίζω σε ένα άλλο πραγματικά μοναδικό blog αυτό της αγαπητής blogfriend Paz από την N.Y.

First days of winter! - Πρώτες ημέρες του χειμώνα!

-The leafage changed colours and forms!
The nature waits for the arrival of winter, with snowball and the big cold!
-Τα φυλλώματα άλλαξαν χρώματα και σχήματα!
Η φύση περιμένει την έλευση του χειμώνα, με τα χιόνια και τα μεγάλα κρύα!

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

Arbutus unedo - Κουμαριά

-I am glad, because in my region it is marvellous weather.
The temperature today touched upon 24th Celsius (73,40 Fahrenheit)!
This they are very good for my bees. They thus gather honey from arbutus; they will have bigger reserves for the winter!
-Χαίρομαι, γιατί στην περιοχή μου είναι θαυμάσιος καιρός. Η θερμοκρασία σήμερα άγγιξε τους 24ο Celsius (73,40 Fahrenheit) ! Αυτό είναι πολύ καλό για τις μέλισσες μου. Μαζεύουν μέλι από κουμαριά, έτσι θα έχουν πιο μεγάλα αποθέματα για τον χειμώνα!
Fruits of arbutus unedo!
Καρποί της κουμαριάς!

Bees remove the humidity from the nectar of flowers arbutus and creating honey!

Μέλισσες αφαιρούν την υγρασία απο το νέκταρ των ανθών της κουμαριάς και δημιουργούν μέλι!

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008

Rat snake - Δενδρογαλιά

-Rat snake (Hierophis gemonensis or Coluber gemonensis), I saw him in my apiary in the mountain Kissavos.
I ran and I anticipated delaying him for certain beautiful photographs.
Finally it accepted it poses when I said that I will be shared him together you!
Enjoy!
-Δεντρογαλιά(Hierophis gemonensis or Coluber gemonensis), την είδα στο μελισσοκομείο μου στο βουνό Kissavos. Έτρεξα και πρόλαβα να την καθυστερήσω για μερικές όμορφες φωτογραφίες. Τελικά δέχτηκε να ποζάρει όταν είπα πως θα τις μοιραστώ μαζί σας!
Απολαύστε την!

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008

Small flies - Μικρές μύγες

- I found certain photographs that I took before three years with my mobile telephone, however when I examined him I realised that on the dead bee existed a lot of small flies, so much small that make the spider appear enormous!
-Βρήκα κάποιες φωτογραφίες που πήρα πριν τρια χρόνια με το κινητό μου τηλέφωνο, όμως όταν τις εξέτασα διαπίστωσα πως πάνω στην νεκρή μέλισσα υπήρχαν πολλές μικρές μύγες, τόσο μικρές που κάνουν την αράχνη να φαίνεται τεράστια!

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

Sweet December - Γλυκός Δεκέμβριος

-Wishes, December he is sweet as the photograph, full happiness and health for the all visitors my blog!
-Εύχομαι, ο Δεκέμβριος να είναι γλυκός όπως η φωτογραφία, γεμάτος ευτυχία και υγεία για όλους τους επισκέπτες του blog μου!
-Small pieces of comb of honey from honey of flowers!
-Μικρά κομμάτια κηρήθρας μελιού απο μέλι λουλουδιών!

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Bees and butterflies - Μέλισσες και πεταλούδες

-What other would have the garden of apiarist? Sure bees!
This corner with the beautiful bees and other insects, finds in the city Edessa of Prefecture Pella, in the courtyard of house of colleague and my friend Tassos!
-Τι άλλο θα είχε ο κήπος ενός μελισσοκόμου; Σίγουρα μέλισσες!Αυτή η γωνιά με τις όμορφες μέλισσες και άλλα έντομα, ευρίσκεται στην πόλη Έδεσσα του Νομού Πέλλας, στην αυλή του σπιτιού του συνάδελφου και φίλου μου Τάσο!

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Lotus or persimmon - Λωτός ή διόσπυρος

-The last one from the automnal fruits and first from the winters.
Before 30 years, in the island of Samos, offered to me sweet of spoon, persimmon.
Still his flavour is in my brain, sweet-persimmon as… honey!
-Το τελευταίο από τα φθινοπωρινά φρούτα και το πρώτο από τα χειμωνιάτικα.
Πριν 30 χρόνια, στο νησί της Σάμου, μου προσφέρανε γλυκό κουταλιού λωτό.
Ακόμη η γεύση του είναι στο μυαλό μου, γλυκό-λωτός σαν …μέλι!

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Last dinners - Τελευταία γεύματα

-Fresh nectar of dandelion, from the last tasty dinners before the arrival of winter!
-Φρέσκος νέκταρ πικραλίδας, απο τα τελευταία νόστιμα γεύματα πριν την έλευση του χειμώνα!

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Splendid drink - Υπέροχο ποτό

-Small details from the splendid full sugar drink that they offer greenfly to the ants.
-Μικρές λεπτομέρειες απο το υπέροχο γεμάτο ζάχαρη ποτό που προσφέρουν οι πράσινες αφίδες(μελίγκρα) στα μυρμήγκια.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

Locust giant! - Ακρίδα γίγαντας!

Marvellous colours of ground make him many times over invisible.
Always him it glorifies her big jump! As Jordan!
Θαυμάσια χρώματα γης την κάνουν πολλές φορές αόρατη. Πάντα την δοξάζει το μεγάλο της άλμα! Σαν τον Jordan!

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Automnal dinners - Φθινοπωρινά γεύματα

Automnal dinners, full with rich nutritious constitutive nectars and pollen!
Φθινοπωρινά γεύματα, γεμάτα με πλούσια θρεπτικά συστατικά νέκταρ και γύρη!

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Automnal apiarian plants - Φθινοπωρινά μελισσοκομικά φυτά

-Dynamic presence of vegetarian incisions this season on bloomed Marigold-Tagetes erecta!
They help in their pollination!
-Δυναμική παρουσία των φυτοφάγων εντόμων αυτήν την εποχή πάνω στους ανθισμένους κατιφέδες-Tagetes erecta!
Βοηθούν στην επικονίαση τους!

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Scilla autumnalis - Σκίλλα η φθινοπωρινή

-Scilla autumnalis, him they say also dog onion, for his small bulb-type root. It is marvellous apiarian plant, because it blooms the difficult season of autumn! Give nectar and good quality pollen for the bees. The pollen has colour mauve as it appears in the leg of bee in the photograph!
-Scilla autumnalis, το λένε και σκυλοκρέμμυδο, για την μικρή βολβώδη ρίζα του. Είναι θαυμάσιο μελισσοκομικό φυτό, επειδή ανθίζει την δύσκολη εποχή του φθινοπώρου! Δίνει νέκταρ και καλής ποιότητας γύρη για τις μέλισσες. Η γύρη έχει χρώμα mauve όπως φαίνεται στο πόδι της μέλισσας στην φωτογραφία!

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008

Camouflage - Παραλλαγή

-Other infrequent beauty presence, but also with very good camouflage!
-Άλλη μία σπάνιας ομορφιάς παρουσία, αλλά και με πολύ καλή παραλλαγή!

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

The perfect hunter - Ο τέλειος κυνηγός

The hunter.
Patience, the big qualification for ambush!
Ο κυνηγός.
Υπομονή, το μεγάλο προσόν για ενέδρα!

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008

Elaeagnus Limelight - Ελαίαγνος (πανασέ)

Elaeagnus Limelight
-Bee in hour of work, collects nectar from flowers Elaeagnus Limelight.
Good apiarian plant, period of blossoming middle of autumn!

Ελαίαγνος (πανασέ)
-Μέλισσα σε ώρα εργασίας, συλλέγει νέκταρ απο άνθοι Elaeagnus ebbingei Limelight.
Καλό μελισσοκομικό φυτό, περίοδος άνθισης μέση φθινοπώρου!

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Anthers - Ανθήρες

-An other spring photograph, forgotten in a corner of memory of my computer!
-Άλλη μια ανοιξιάτικη φωτογραφία, ξεχασμένη σε μια γωνιά της μνήμης του υπολογιστή μου!

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Dianthus officinalis - Διάνθος ο πραγματικός

-Dianthus officinalis. The insect and the flower!
-Dianthus officinalis. Το έντομο και το άνθος!

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008

Crabs - Καβούρια

Small and cute but also pincers full… pain!
Μικρά και χαριτωμένα αλλά με δαγκάνες γεμάτες ... πόνο!

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Praying Mantis - Μάντης ή αλογάκι της Παναγίας

-Praying Mantis, with background the light blue sky
-Μάντης ή αλογάκι, με φόντο τον γαλάζιο ουρανό

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

White moth - Λευκός σκώρος

A white moth in moments of daily alimentary need!
Ένας λευκός σκώρος σε στιγμές ημερήσιας διατροφικής ανάγκης!

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008

Spider mother - Αράχνη μητέρα

-Splendid moment, this spider transports in to blue bag her family! Hundreds small spiders, at picture and image!
-Υπέροχη στιγμή, αυτή η αράχνη μεταφέρει μέσα στο μπλε σάκο την οικογένεια της! Εκατοντάδες μικρές αράχνες, κατ' εικόνα και ομοίωση !

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008

Varroa destructor

-This small creature, creates the big problem in the bees! In certain months it destroys entire the population of beehive!
-Αυτό το μικρό πλάσμα, δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στις μέλισσες! Μέσα σε μερικούς μήνες καταστρέφει ολόκληρο τον πληθυσμό μια κυψέλης!

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008

Nycticorax nycticorax


Nycticorax nycticorax
- Big patience, most excellent sight, and ideal colours for camouflage, make him most excellent hunter!
-Μεγάλη υπομονή, άριστη όραση, και ιδανικά χρώματα, για camouflage το κάνουν άριστο κυνηγό!

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Sweet visitor - Γλυκός επισκέπτης

Morning Glory
-Dedicated in the all visitors my blog, in order to they enjoy one marvellous, happy and beautiful Weekend!

Πρωινή Δόξα
-Αφιερωμένη σε όλους τους επισκέπτες του blog, για να απολαύσουν ένα θαυμάσιο,ευτυχισμένο και όμορφο Σαββατοκύριακο !

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

Black &White - Μαύρο και Άσπρο

-An other marvellous meeting in Black and White
-Άλλη μια θαυμάσια συνάντηση σε Μαύρο και Άσπρο

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Anthers - Ανθήρες

-The honey bee finished her work, the fruit was created, it is the kiwi, they remained however anthers, waiting for the breeze in order to they fall in the ground, preempt however the lens!
-Η μέλισσα τελείωσε την εργασία της, ο καρπός δημιουργήθηκε, είναι το ακτινίδιο, έμειναν όμως οι ανθήρες, περιμένοντας το αεράκι για να πέσουν στην γη, πρόλαβε όμως ο φακός!

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008

Bodyguards - Σωματοφύλακες

-Greenfly for her protection it uses bodyguards.
Whoever other insect goes nuisance the greenfly is persecuted by red ants!
-Η μελίγκρα για προστασία της χρησιμοποιεί σωματοφύλακες.
Όποιο άλλο έντομο πάει να ενοχλήση την μελίγκρα διώκεται απο τα κόκκινα μυρμήγκια!

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Beautiful details - Όμορφες λεπτομέρειες

-Certain still beautiful details from a falcon nestling!

-Μερικές ακόμη όμορφες λεπτομέρειες απο ένα γεράκι νεοσσό!

.

Other Great Award for my blog!!!
This is big, big, big surprise for me!

Άλλο ένα Βραβείο για το blog μου!!!
Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη έκπληξη για μένα!

.
I LOVE YOUR EXCELLENT BLOG
I thank friend PATRICIJA from Slovenia that gave this Great Award to my blog!
I honour this gesture and am cheerful for this!

Ευχαριστώ την φίλη PATRICIJA από Σλοβενία, που χάρισε αυτή την μεγάλη διάκριση στο blog μου!
Τιμώ αυτήν την χειρονομία και είμαι χαρούμενος !
.
The rule is him I give this Award in other blog that us gave big moments with marvellous posts, their beautiful photographs, but also their informative comments!
These are:
http://www.ramosforestenvironment.com - Luiz Ramos
http://thefishingguy.blogspot.com - fishing guy
http://strollingthroughgeorgia.blogspot.com - dot
http://daze-of-our-lives.blogspot.com - bart
http://surfida.blogspot.com - Ida
http://smallcityscenes.blogspot.com - Small City Scenes
http://heimdalhagen.blogspot.com - Marie
.
Ο κανόνας είναι να το χαρίσω αυτό το Award σε άλλα blog που μας χάρισαν μεγάλες στιγμές με τα θαυμάσια posts, τις όμορφες φωτογραφίες τους, αλλά και τα ενημερωτικά τους σχόλια!

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008

Beautiful lady - Όμορφη κυρία

Details from a beautiful lady on leaf of ivy!
Λεπτομέρειες απο μια όμορφη κυρία πάνω σε φύλλο κισσού!
A new Award!!!


I am very cheerful for honor that made me the blog friend http://thefishingguy.blogspot.com ---(fishing guy), sent to me marvellous Award, I Love Your Blog Award. Obligation my to share him in five blogs that me made impression and visits often, because:
- They have colour,
- Good photographs,
- Posts of quality,
- Comments with information,
- They deal with subjects that concern the nature!

http://wingsnthings07.blogspot.com/ - The Birdlady

http://ex-shammickite.blogspot.com/ - Shammickite
http://fotodiurna.blogspot.com/ - Marcos Santos
http://vlavagphoto.blogspot.com/ - evlahos
http://kompostellarium.blogspot.com/ - kompoStella

Ένα νέο Βραβείο

Είμαι πολύ χαρούμενος για την τιμή που μου έκανε ο blog φίλος http://thefishingguy.blogspot.com ---(fishing guy), μου έστειλε το θαυμάσιο Βραβείο, I Love Your Blog.
Υποχρέωση μου να το μοιράσω σε πέντε blogs που μου έκαναν εντύπωση και επισκέπτομαι συχνά, διότι:
-Έχουν χρώμα,
-καλές φωτογραφίες,
-Posts ποιότητας,
-Σχόλια με πληροφορίες,
-Ασχολούνται με θέματα που αφορούν και την φύση!

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008

Old honey bee - Ηλικιωμένη μέλισσα

-A honey bee, 28-30 old days , were perplexed in stamens the flower acacia!
-Μία μέλισσα ηλικίας 28-30 ημερών, μπερδεύτηκε στους στήμονες του άνθους ακακία!

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008

Falcon - Γεράκι

-With open feathers
-Με ανοικτά φτερά!

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008

Interesting details - Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες

-And the plants have interesting details when you observe him from very near!
-Και τα φυτά έχουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όταν τα παρατηρείς απο πολύ κοντά!

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Details - Λεπτομέρειες

-An other detail from this small but interesting insect!
-Άλλη μια λεπτομέρεια απο αυτό το μικρό αλλά ενδιαφέρον έντομο!

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008

Proboscis of honey bees- Προβοσκίδα μελισσών

-The sole, the more important '' tool '' of collection in the body of honey bee!
-Η γλώσσα, το σημαντικότερο '' εργαλείο '' συλλογής στο σώμα της μέλισσας!

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008

Devils Apple - Μήλα του Διαβόλου

-Seeds from the opened mature fruit of plant datura stramonium!
-Σπόροι απο το ανοιγμένο ώριμο φρούτο του φυτού datura stramonium!

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008

Deep curtsey! - Βαθιά υπόκλιση!

-The honey bee her polite as always, a deep curtsey in her king life, the flower, before it takes the sweet and nutritious nectar that it gives her generously!
-Η μέλισσα ευγενική όπως πάντα, μια βαθιά υπόκλιση στον βασιλιά της ζωή της, το άνθος, πριν πάρει το γλυκό και θρεπτικό νέκταρ που της δίνει απλόχερα!

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

Trials of flight- Δοκιμές πτήσης

Exercises balance in the sky and trials of flifht!
Ασκήσεις ισορροπία στον ουρανό και δοκιμές πτήσης!

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008

Acrobatisms - Ακροβασίες

An other beautiful moment from the acrobatisms of this dragonfly !
Άλλη μια όμορφη στιγμή απο τις ακροβασίες αυτής της δρακόμυγας!
-
Thank you very much, Daniel J Santos from beautiful Portugal, for the this award!
I distribute him this award in the followings blog because they allocate:
--quality of photographs,
--are explicit in their comments,
--informative posts,
--alternation of subjects, and
--effort for their continuous improvement!!

in the following friends bloggers!
http://www.pazsnewyorkminute.com/ - Paz
http://daze-of-our-lives.blogspot.com/- bart
http://www.naturemydoorstep.blogspot.com/ - April
http://wisdomofheart.blogspot.com/ - PATRICIJA
http://ex-shammickite.blogspot.com/ - Shammickite

and to all my blog - friends around the world!