Κυριακή 31 Αυγούστου 2008

Watermelons - Καρπούζια

A ocean watermelons!
When exist big offer and small demand, then the rural products remain in the fields and they rot!
Ένας ωκεανός καρπούζια!
Όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά και μικρή ζήτηση, τότε τα αγροτικά προϊόντα παραμένουν στους αγρούς και σαπίζουν!

Σάββατο 30 Αυγούστου 2008

Locust - Ακρίδα

A locust of enormous dimensions. I do not know precisely her scientific name! Whoever knows something, him it reports!
Μία ακρίδα τεραστίων διαστάσεων. Δεν γνωρίζω ακριβώς την επιστημονική της ονομασία! όποιος γνωρίζει κάτι, το αναφέρει!

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008

Heatwave - Καύσωνας

Summertime, need of water near the beehives
Καλοκαίρι, ανάγκη νερού κοντά στις κυψέλες

Κυριακή 24 Αυγούστου 2008

Fireworks - Βεγγαλικά

Fireworks of ceremony of expiry of Olympic Games!
Βεγγαλικά της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων!

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008

Swimming-pool - Πισίνα

In the swimming-pool, one still Olympic game….always with imagination!
Στην πισίνα, ένα ακόμη Ολυμπιακό παιχνίδι....πάντα με φαντασία!

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008

Exercises of ground - Ασκήσεις εδάφους

Continuity of Olympic Games with exercises of ground, on the palm!
Συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων με ασκήσεις εδάφους, επι της παλάμης!

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2008

Pommel horse - Πλάγιος ίππος

An other sport, the pommel horse… with imagination!
Άλλο ένα αγώνισμα, ο πλάγιος ίππος ... με φαντασία!

Τρίτη 12 Αυγούστου 2008

Upswing - Αιώρηση

Waves of hot air and successful upswing!
Εκμετάλλευση του θερμού αέρα και επιτυχή αιώρηση προς τα επάνω!

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2008

Imagination - Φαντασία

This photograph reminds me the explosion from the fireworks at the ceremony of beginning of Olympic Games. It happens in you ?
Αυτή η φωτογραφία μου θυμίζει την έκρηξη απο τα πυροτεχνήματα κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Συμβαίνει σε σας;

Κυριακή 10 Αυγούστου 2008

Exersises - Ασκήσεις

One still Olympic sport! On the post of exercises
Ένα ακόμη ολυμπιακό αγώνισμα! Πάνω στην δοκό ασκήσεων

Σάββατο 9 Αυγούστου 2008

Moth or butterfly? - Σκώρος ή πεταλούδα;

On white flower of clover, enjoys one rich breakfast!
Πάνω σε άσπρο άνθος τριφυλλιού, απολαμβάνει ένα πλούσιο πρωινό γεύμα !

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2008

Red propolis - Κόκκινη πρόπολη

Drops of red propolis that collect from the poppies the bees, for the needs of each beehive!
Σταγόνες κόκκινης πρόπολης που συλλέγουν απο τις παπαρούνες οι μέλισσες, για τις ανάγκες κάθε κυψέλης!

Τρίτη 5 Αυγούστου 2008

Collection of pollen - Συλλογή γύρης

In flowers of plant passion florea, bee collects pollen, places the pollen with a unique movement in the basket of pollen that is found in the third pair of her legs, after first it moistens him with her saliva in order to glue and it does not fall at her disposal!
Σε άνθος του φυτού παθανθές(passion florea), μέλισσα συλλέγει γύρη, τοποθετεί την γύρη με μια μοναδική κίνηση στο καλάθι γύρης που ευρίσκεται στο τρίτο ζεύγος των ποδιών της, αφού πρώτα την υγραίνει με το σάλιο της για να κολλά και να μην πέφτει κατά το πέταγμά της!