Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008

Nycticorax nycticorax


Nycticorax nycticorax
- Big patience, most excellent sight, and ideal colours for camouflage, make him most excellent hunter!
-Μεγάλη υπομονή, άριστη όραση, και ιδανικά χρώματα, για camouflage το κάνουν άριστο κυνηγό!

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Sweet visitor - Γλυκός επισκέπτης

Morning Glory
-Dedicated in the all visitors my blog, in order to they enjoy one marvellous, happy and beautiful Weekend!

Πρωινή Δόξα
-Αφιερωμένη σε όλους τους επισκέπτες του blog, για να απολαύσουν ένα θαυμάσιο,ευτυχισμένο και όμορφο Σαββατοκύριακο !

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

Black &White - Μαύρο και Άσπρο

-An other marvellous meeting in Black and White
-Άλλη μια θαυμάσια συνάντηση σε Μαύρο και Άσπρο

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Anthers - Ανθήρες

-The honey bee finished her work, the fruit was created, it is the kiwi, they remained however anthers, waiting for the breeze in order to they fall in the ground, preempt however the lens!
-Η μέλισσα τελείωσε την εργασία της, ο καρπός δημιουργήθηκε, είναι το ακτινίδιο, έμειναν όμως οι ανθήρες, περιμένοντας το αεράκι για να πέσουν στην γη, πρόλαβε όμως ο φακός!

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008

Bodyguards - Σωματοφύλακες

-Greenfly for her protection it uses bodyguards.
Whoever other insect goes nuisance the greenfly is persecuted by red ants!
-Η μελίγκρα για προστασία της χρησιμοποιεί σωματοφύλακες.
Όποιο άλλο έντομο πάει να ενοχλήση την μελίγκρα διώκεται απο τα κόκκινα μυρμήγκια!

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Beautiful details - Όμορφες λεπτομέρειες

-Certain still beautiful details from a falcon nestling!

-Μερικές ακόμη όμορφες λεπτομέρειες απο ένα γεράκι νεοσσό!

.

Other Great Award for my blog!!!
This is big, big, big surprise for me!

Άλλο ένα Βραβείο για το blog μου!!!
Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη έκπληξη για μένα!

.
I LOVE YOUR EXCELLENT BLOG
I thank friend PATRICIJA from Slovenia that gave this Great Award to my blog!
I honour this gesture and am cheerful for this!

Ευχαριστώ την φίλη PATRICIJA από Σλοβενία, που χάρισε αυτή την μεγάλη διάκριση στο blog μου!
Τιμώ αυτήν την χειρονομία και είμαι χαρούμενος !
.
The rule is him I give this Award in other blog that us gave big moments with marvellous posts, their beautiful photographs, but also their informative comments!
These are:
http://www.ramosforestenvironment.com - Luiz Ramos
http://thefishingguy.blogspot.com - fishing guy
http://strollingthroughgeorgia.blogspot.com - dot
http://daze-of-our-lives.blogspot.com - bart
http://surfida.blogspot.com - Ida
http://smallcityscenes.blogspot.com - Small City Scenes
http://heimdalhagen.blogspot.com - Marie
.
Ο κανόνας είναι να το χαρίσω αυτό το Award σε άλλα blog που μας χάρισαν μεγάλες στιγμές με τα θαυμάσια posts, τις όμορφες φωτογραφίες τους, αλλά και τα ενημερωτικά τους σχόλια!

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008

Beautiful lady - Όμορφη κυρία

Details from a beautiful lady on leaf of ivy!
Λεπτομέρειες απο μια όμορφη κυρία πάνω σε φύλλο κισσού!
A new Award!!!


I am very cheerful for honor that made me the blog friend http://thefishingguy.blogspot.com ---(fishing guy), sent to me marvellous Award, I Love Your Blog Award. Obligation my to share him in five blogs that me made impression and visits often, because:
- They have colour,
- Good photographs,
- Posts of quality,
- Comments with information,
- They deal with subjects that concern the nature!

http://wingsnthings07.blogspot.com/ - The Birdlady

http://ex-shammickite.blogspot.com/ - Shammickite
http://fotodiurna.blogspot.com/ - Marcos Santos
http://vlavagphoto.blogspot.com/ - evlahos
http://kompostellarium.blogspot.com/ - kompoStella

Ένα νέο Βραβείο

Είμαι πολύ χαρούμενος για την τιμή που μου έκανε ο blog φίλος http://thefishingguy.blogspot.com ---(fishing guy), μου έστειλε το θαυμάσιο Βραβείο, I Love Your Blog.
Υποχρέωση μου να το μοιράσω σε πέντε blogs που μου έκαναν εντύπωση και επισκέπτομαι συχνά, διότι:
-Έχουν χρώμα,
-καλές φωτογραφίες,
-Posts ποιότητας,
-Σχόλια με πληροφορίες,
-Ασχολούνται με θέματα που αφορούν και την φύση!

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008

Old honey bee - Ηλικιωμένη μέλισσα

-A honey bee, 28-30 old days , were perplexed in stamens the flower acacia!
-Μία μέλισσα ηλικίας 28-30 ημερών, μπερδεύτηκε στους στήμονες του άνθους ακακία!

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008

Falcon - Γεράκι

-With open feathers
-Με ανοικτά φτερά!

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008

Interesting details - Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες

-And the plants have interesting details when you observe him from very near!
-Και τα φυτά έχουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όταν τα παρατηρείς απο πολύ κοντά!

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Details - Λεπτομέρειες

-An other detail from this small but interesting insect!
-Άλλη μια λεπτομέρεια απο αυτό το μικρό αλλά ενδιαφέρον έντομο!

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008

Proboscis of honey bees- Προβοσκίδα μελισσών

-The sole, the more important '' tool '' of collection in the body of honey bee!
-Η γλώσσα, το σημαντικότερο '' εργαλείο '' συλλογής στο σώμα της μέλισσας!

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008

Devils Apple - Μήλα του Διαβόλου

-Seeds from the opened mature fruit of plant datura stramonium!
-Σπόροι απο το ανοιγμένο ώριμο φρούτο του φυτού datura stramonium!

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008

Deep curtsey! - Βαθιά υπόκλιση!

-The honey bee her polite as always, a deep curtsey in her king life, the flower, before it takes the sweet and nutritious nectar that it gives her generously!
-Η μέλισσα ευγενική όπως πάντα, μια βαθιά υπόκλιση στον βασιλιά της ζωή της, το άνθος, πριν πάρει το γλυκό και θρεπτικό νέκταρ που της δίνει απλόχερα!

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

Trials of flight- Δοκιμές πτήσης

Exercises balance in the sky and trials of flifht!
Ασκήσεις ισορροπία στον ουρανό και δοκιμές πτήσης!

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008

Acrobatisms - Ακροβασίες

An other beautiful moment from the acrobatisms of this dragonfly !
Άλλη μια όμορφη στιγμή απο τις ακροβασίες αυτής της δρακόμυγας!
-
Thank you very much, Daniel J Santos from beautiful Portugal, for the this award!
I distribute him this award in the followings blog because they allocate:
--quality of photographs,
--are explicit in their comments,
--informative posts,
--alternation of subjects, and
--effort for their continuous improvement!!

in the following friends bloggers!
http://www.pazsnewyorkminute.com/ - Paz
http://daze-of-our-lives.blogspot.com/- bart
http://www.naturemydoorstep.blogspot.com/ - April
http://wisdomofheart.blogspot.com/ - PATRICIJA
http://ex-shammickite.blogspot.com/ - Shammickite

and to all my blog - friends around the world!

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008

Rabbit - Κουνέλι

Beautiful and cute the rabbit, looks at with curiosity the lens!
Όμορφο και χαριτωμένο το κουνέλι, κοιτά με περιέργεια τον φακό!