Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

It's Christmas time! - Περίοδος Χριστουγέννων!

- Mushrooms like ‘’ Silver Bells ‘’!
-Μανιτάρια '' Ασημένιες Καμπάνες

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Glamour - Αίγλη

-When the nature has good disposal it creates…. and such presences!
-Όταν η φύση έχει καλή διάθεση δημιουργεί .... και τέτοιες παρουσίες!

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Flowers of ivy - Άνθος κισσού

-Bees in flowers of ivy collect nectar!
From seven litres of nectars they make one litre honey!
-Μέλισσες σε άνθος κισσού συλλέγουν νέκταρ!Από επτά λίτρα νέκταρ κάνουν ένα λίτρο μέλι!

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

Melissa - Μέλισσα

-The name of young lady is…. Melissa! (that it means Bee)
-Το όνομα της νεαρής κυρίας είναι .... Μέλισσα!

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Brothers and sisters – Αδέλφια και αδελφές

-Symbol of love of brothers!
-Σύμβολο της αγάπης των αδελφών!

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

On the ivy! - Στον κισσό!

-Thank you very much Ida for unique Award that you gave me!
-Ευχαριστώ πάρα πολύ Ida για το μοναδικό βραβείο που μου χάρισες!
-Without second thought him I really give in a other unique blog this dear blogfriend Paz from NY.
-Χωρίς δεύτερη σκέψη το χαρίζω σε ένα άλλο πραγματικά μοναδικό blog αυτό της αγαπητής blogfriend Paz από την N.Y.

First days of winter! - Πρώτες ημέρες του χειμώνα!

-The leafage changed colours and forms!
The nature waits for the arrival of winter, with snowball and the big cold!
-Τα φυλλώματα άλλαξαν χρώματα και σχήματα!
Η φύση περιμένει την έλευση του χειμώνα, με τα χιόνια και τα μεγάλα κρύα!

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

Arbutus unedo - Κουμαριά

-I am glad, because in my region it is marvellous weather.
The temperature today touched upon 24th Celsius (73,40 Fahrenheit)!
This they are very good for my bees. They thus gather honey from arbutus; they will have bigger reserves for the winter!
-Χαίρομαι, γιατί στην περιοχή μου είναι θαυμάσιος καιρός. Η θερμοκρασία σήμερα άγγιξε τους 24ο Celsius (73,40 Fahrenheit) ! Αυτό είναι πολύ καλό για τις μέλισσες μου. Μαζεύουν μέλι από κουμαριά, έτσι θα έχουν πιο μεγάλα αποθέματα για τον χειμώνα!
Fruits of arbutus unedo!
Καρποί της κουμαριάς!

Bees remove the humidity from the nectar of flowers arbutus and creating honey!

Μέλισσες αφαιρούν την υγρασία απο το νέκταρ των ανθών της κουμαριάς και δημιουργούν μέλι!

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008

Rat snake - Δενδρογαλιά

-Rat snake (Hierophis gemonensis or Coluber gemonensis), I saw him in my apiary in the mountain Kissavos.
I ran and I anticipated delaying him for certain beautiful photographs.
Finally it accepted it poses when I said that I will be shared him together you!
Enjoy!
-Δεντρογαλιά(Hierophis gemonensis or Coluber gemonensis), την είδα στο μελισσοκομείο μου στο βουνό Kissavos. Έτρεξα και πρόλαβα να την καθυστερήσω για μερικές όμορφες φωτογραφίες. Τελικά δέχτηκε να ποζάρει όταν είπα πως θα τις μοιραστώ μαζί σας!
Απολαύστε την!

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008

Small flies - Μικρές μύγες

- I found certain photographs that I took before three years with my mobile telephone, however when I examined him I realised that on the dead bee existed a lot of small flies, so much small that make the spider appear enormous!
-Βρήκα κάποιες φωτογραφίες που πήρα πριν τρια χρόνια με το κινητό μου τηλέφωνο, όμως όταν τις εξέτασα διαπίστωσα πως πάνω στην νεκρή μέλισσα υπήρχαν πολλές μικρές μύγες, τόσο μικρές που κάνουν την αράχνη να φαίνεται τεράστια!

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

Sweet December - Γλυκός Δεκέμβριος

-Wishes, December he is sweet as the photograph, full happiness and health for the all visitors my blog!
-Εύχομαι, ο Δεκέμβριος να είναι γλυκός όπως η φωτογραφία, γεμάτος ευτυχία και υγεία για όλους τους επισκέπτες του blog μου!
-Small pieces of comb of honey from honey of flowers!
-Μικρά κομμάτια κηρήθρας μελιού απο μέλι λουλουδιών!