Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008

Collectors of water - Συλλέκτριες νερού

The water needs in all the phases of life of bee. It thus dissolves the pollen with the honey, it makes the working pulp, and it feeds her larvae in order to they grow. Winter and summertime they exist collectors bees of water. While the larvae of kings him it feeds only with royal jell. -
Το νερό χρειάζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής της μέλισσας. Διαλύει την γύρη μαζί με το μέλι, έτσι κάνει τον εργατικό πολτό, και ταΐζει τις προνύμφες της για να μεγαλώσουν. Χειμώνα και καλοκαίρι υπάρχουν συλλέκτριες μέλισσες νερού.Ενώ τις προνύμφες των βασιλισσών τις ταΐζει μόνον με βασιλικό πολτό.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008

Praying mantis - Αλογάκι της Παναγίας

Praying mantis, is insect that is based on his variant and on his immobility in order to it arrests his food. Usually it goes and it stands near in the flowers and each insect that approaches is his candidate victim. -
Αλογάκι της Παναγίας, είναι έντομο που βασίζεται στην παραλλαγή του και στην ακινησία του για να συλλάβει την τροφή του. Συνήθως πάει και στέκεται κοντά στα λουλούδια και κάθε έντομο που πλησιάζει είναι υποψήφιο θύμα του.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008

Production of fruits kiwi - Παραγωγή φρούτων ακτινιδιάς

It can become self-condemnation her tender shoot kiwi, but sure existed also productive. I mean the female plant for what exists also arsenic that does not make kiwis. It needs for an each 4-5 females and arsenic in order to pollination. -
Μπορεί να έγινε αυτό-κατάδικο το τρυφερό κλαδί της ακτινιδιάς, αλλά σίγουρα υπήρξε και παραγωγικό. Εννοώ το θηλυκό του φυτού για τι υπάρχει και αρσενικό που δεν κάνει ακτινίδια. Χρειάζεται για κάθε 4-5 θηλυκά και ένα αρσενικό για να τα επικονιάσει.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008

Self-condemnation - Αυτοκαταδίκη

Self-condemnation it can be considered the involuntary energy of plant. When small tender shoot passed in the wires. -
Αυτοκαταδίκη, μπορεί να θεωρηθεί η ακούσια ενέργεια του φυτού. Όταν μικρός τρυφερός βλαστός πέρασε μέσα στα σύρματα.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

Light blye nuances - Γαλάζιες αποχρώσεις

A beautiful butterfly with light blue nuances, presented itself in the courtyard, ran and this is the unique photograph that I anticipated and took. Fast it flew and left far. Possibly him I frightened without him I want, but believe you like.... -
Μια ωραία πεταλούδα με γαλάζιες αποχρώσεις, εμφανίστηκε στην αυλή, έτρεξα και να αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία που πρόλαβα και πήρα. Γρήγορα πέταξε και έφυγε μακριά. Ίσως να την τρόμαξα χωρίς να το θέλω, αλλά πιστεύω να σας αρέσει....

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

Mushroom - Μανιτάρι

Enough such they grow in a region near one from my apiaries. Because I do not know an they are eaten, him I ignore, but I do not stop him photographing. -
Αρκετά τέτοια μεγαλώνουν σε μια περιοχή κοντά σε ένα από τα μελισσοκομεία μου. Επειδή δεν γνωρίζω αν τρώγονται, τα αγνοώ, αλλά δεν σταματώ να τα φωτογραφίζω.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008

Five corners - Πέντε γωνιές

When him I kept in my hand, it had above thin ice, in few seconds it became small drops of dew, and the result him it is seen. -
Όταν το κράτησα στο χέρι μου, είχε πάνω λεπτό πάγο, σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε μικρές σταγόνες δροσιάς, και το αποτέλεσμα το βλέπεται.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008

Worryingly messages - Ανησυχητικά μηνύματα

This small spider should not have been in my hands and generally in the nature today. The month of November it is hidden deeply in the ground and presents late the spring. Still him did not influence the winter, after it did not throw the rains and the snow that should. Thus it happens with enough goods of small incisions in the region of Central Greece, where I reside and observe these phenomena. -
Αυτή η μικρή αράχνη δεν έπρεπε να είναι στα χέρια μου και γενικά στην φύση σήμερα. Τον μήνα Νοέμβριο κρύβεται βαθιά στην γη και εμφανίζεται αργά την άνοιξη.Ακόμη δεν την επηρέασε ο χειμώνας, αφού δεν έριξε τις βροχές και το χιόνι που έπρεπε. Έτσι συμβαίνει με αρκετά είδη μικρών εντόμων στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος, όπου διαμένω και παρατηρώ αυτά τα φαινόμενα.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008

Five sisters - Πέντε αδελφές

Was hurt the comb and ran the nectar, five from the thousands sisters was there, in few minutes will not exist damage. -
Πληγώθηκε η κηρήθρα και έτρεξε το νέκταρ, πέντε από τις χιλιάδες αδελφές ήταν εκεί, σε λίγα λεπτά δεν θα υπάρχει ζημιά.

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008

Pearls - Πέρλες

Μια άγρια μέλισσα πάνω σε ένα ροζ πέταλο. Μετά μιας μικρής διάρκειας βροχή, από ένα μικρό άνοιγμα στα σύννεφα, σε σχήμα καρδιάς, ακτίνες άγγιξαν τα τριαντάφυλλα στην αυλή μου. Μικρές σταγόνες σαν πέρλες, στα πέταλα, και τα φύλλα, έκαναν αυτή την άγρια μέλισσα να ζηλέψει. –
A wild bee on a roz petal. Afterwards a small duration rain, from a small opening in the clouds, in form of heart, beams touched upon the roses in my courtyard, Small drops as pearls, in the petals, and the leaves, made this wild bee envy.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008

Gigantic moth? - Γιγάντιος σκώρος;

Στην αρχή την πέρασα για ξερό φύλλο βελανιδιάς, κατόπιν κοίταξα με μεγαλύτερη προσοχή ότι ήταν ένας γιγάντιος σκώρος ή μια πεταλούδα έτοιμη να γεννήσει, δεν γνωρίζω το όνομα της αλλά δεν μπήκα και στον κόπο να ψάξω γι αυτό.
In the beginning him I passed for dry leaf of oak, then I looked at with bigger attention that it was a gigantic moth or a butterfly ready it gives birth, I do not know her name but I did not also enter ston labour I search for this.

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008

Kiwi - Ακτινίδιο

Περισσότερο με εντυπωσίασε το υπέροχο πλέξιμο του και μετά το χρώμα του στις ακτίνες του ήλιου. Έγινε χωρίς την προσπάθεια ανθρώπινου παράγοντα.
More I impressed his splendid knitting and afterwards his colour in beams sun. It became without the effort of human factor.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008

Loquat - Μουσμουλιά

Μέλισσα στο λουλούδι της μουσμουλιά (eriobotrys japonica). Συλλέγει γύρη, όπως φαίνεται στο τρίτο ζεύγος των ποδιών της, αλλά και νέκταρ για τις ανάγκες της κυψέλης. -
Bee on the loquat flowers (eriobotrys japonica). It collects pollen, as it appears in the third pair of her legs, but also nectar for the needs of beehive.

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

Πίνακας ζωγραφικής ή φωτογραφία;- Oil painting table or photograph?

Αφήστε την γνώμη σας εάν η εικόνα στο σημερινό post είναι: προϊόν φωτογράφησης ή πίνακας ζωγραφικής ; -
Leave your opinion if the picture in current post is: product of photographing or Oil painting table?

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008

Comb of pollen. - Κηρήθρα γύρης

Σπυρί – σπυρί, έτσι δημιουργείται η κηρήθρα γύρης. Οι μικροί κόκκοι με διάφορα χρώματα όσα και τα λουλούδια της γης. Δισεκατομμύρια, τόσες και οι ψυχές, χωρίς την μέλισσα δύσκολη η επιβίωση. Κάθε μικρό κόκκο γύρης οι μέλισσες τον αποθηκεύουν στα κελιά τους, τόσο καλά που ποτέ δεν σαπίζει. Αυτό συμβαίνει διότι αφαιρούν το οξυγόνο μέσα από την γύρη που αποθηκεύουν με έναν απλό τρόπο. Πιέζουν με το κεφάλι τους την γύρη, με τέτοιο τρόπο που κάθε ίχνος οξυγόνο αφαιρείται, και την επιφάνεια την σκεπάζουν με ένα λεπτό στρώμα μελιού, μην αφήνοντας το οξυγόνο να περάσει μέσα.
Grain - grain, is thus created the comb of pollen. The small grains with various colours that also the flowers of ground. Billions, the so much and souls, without the bee difficult the survival. Each small grain of pollen the bees him store in cells their, so much well that never does not rot. This happens because they remove oxygen through the pollen that they store with a simple way. They press with their head the pollen, in such a way that each trace oxygen is removed, and the surface him covers with a thin layer of honey, not leaving oxygen passes in.

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008

Polen - Γύρη

Η μικρή μέλισσα χωρίς κούραση, πετά όλη την ημέρα να επικονιάσει τα λουλούδια των φυτών και των δένδρων. Χωρίς αυτήν, η δημιουργία των καρπών και των φρούτων θα ήταν αδύνατη. Και η ζωή μας θα έμπαινε σε δύσκολο δρόμο για την επιβίωσή μας. Η γύρη είναι το ψωμί της μέλισσας. -
The small honey-bee without tiredness, flies all the day pollination the flowers of plants and trees. Without this, the creation nesselrode would be impossible. And our life would enter in difficult street for our survival. The pollen is the bread of honey-bee.

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008

The hunting - Το κυνήγι

Όχιιιιιιι - Νοοοοοο

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

Light blue eyes - Γαλάζια μάτια

Αυτή την όμορφη γάτα με τα γαλάζια μάτια συνάντησα το Σαββάτο, σε ένα παραλιακό χωριό στον κόλπο του Παγασητικού, γύριζε συνέχεια και έψαχνε για τροφή. Έδωσα φαγητό και έτσι ήρεμη πλέον, κατάφερα να πάρω μερικές φωτογραφίες της. Μία είναι αυτή που παρουσιάζω σε αυτό το post. -
This beautiful cat with the light blue eyes I met Saturday, in a coastal village in the gulf of Pagasitikos, it turned constantly and searched for food. I gave food and thus calm henceforth, I accomplished to take her certain photographs. It is the one that I present in this post.

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008

Cool - Δροσιά

Η πρωινή δροσιά είναι ένα φαινόμενο σύνηθες αυτές τις ημέρες στην περιοχή μου, σε λίγη ώρα ο ήλιος ανέβει στον ουρανό και εξατμισθούν αυτές οι σταγόνες ζωής, πρόλαβα και έβγαλα μερικές φωτογραφίες. -
The morning dew is a phenomenon usual these days in my region, in few hour the sun goes up in the sky and is evaporated these drops of life, anticipated and removed certain photographs

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2008

Sweet small bird. - Γλυκό πουλάκι

That is hen of pair, whoever knows the species and the name of our this birds, as him says. -
Αυτό είναι το θηλυκό του ζευγαριού, όποιος γνωρίζει το είδος και την ονομασία των πουλιών αυτών , ας μας το πει.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008

Sweet small bird. - Γλυκό πουλάκι

Near in my apiary and on a dry bush I removed photograph this sweet small bird. I do not know the name of this bird, but because it has intensely colours of his ferns I believe that he is the man of pair. Whoever knows our name as him it says. -
Κοντά στο μελισσοκομείο μου και πάνω σε ένα ξερό θάμνο έβγαλα φωτογραφία αυτό το γλυκό μικρό πουλί.Δεν γνωρίζω την ονομασία του πουλιού αυτού, αλλά επειδή έχει έντονα τα χρώματα των πτερών του πιστεύω πως είναι το αρσενικό του ζευγαριού. Όποιος γνωρίζει την ονομασία του ας μας την πεί.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2008

Victory - Νίκη

Or the peace sign(Comment by Janice Thomson). - Ή το σημάδι της ειρήνης(Σχόλιο της Janice Thomson)

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

2008 wishes for peace - 2008 ευχές για ειρήνη

As the luminous heart of photograph, accepts the sweet rain from golden honey, thus and the hearts of visitors blog, New Year 2008 them give pleasant and happy moments, full love and forgiveness. -
Όπως η φωτεινή καρδιά της φωτογραφίας, δέχεται την γλυκιά βροχή από χρυσό μέλι, έτσι και τις καρδιές των επισκεπτών του blog, το Νέο Έτος 2008 να τους δίνει ευχάριστες και ευτυχισμένες στιγμές, γεμάτες αγάπη και συγχώρεση.