Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Datura - Διαβολόχορτο

-Datura stramonium

-For the long absence from my keyboard, responsibility brings the Carpal Tunnel Syndrome that tortures in recent times also my two hands. The next week I believe that I will first make operation, in the left hand and after two months and in right, in order to stop the intolerable pains!

-Για την μακρά απουσία από το πληκτρολόγιο μου, ευθύνη φέρει το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα που βασανίζει τον τελευταίο καιρό και τα δυο μου χέρια.

Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω πως θα κάνω την εγχείρηση, πρώτα στο αριστερό και μετά δύο μήνες και στο δεξί, για να σταματήσουν οι ανυπόφοροι πόνοι!

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009

Sunset in the apiary - Ηλιοβασίλεμα στο μελισσοκομείο

-My colleague Nikos, admires the sunset, before the transport of beehives in the chestnuts.
-Ο φίλος μου Νίκος, θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα, πριν την μεταφορά των κυψελών στις καστανιές.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Rat snake - Δενδρογαλιά

-Coluber gemonensis or Hierophis
-The first meeting of this year with the friend of picture.
I did not anticipate him to photograph. Photo is one year before.

-Η πρώτη συνάντηση αυτής της χρονιάς με τον φίλο της εικόνας.
Δεν πρόλαβα να το φωτογραφήσω.
Η φωτογραφία είναι ένα χρόνο πριν.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Spiders - Αράχνες

-Spiders of all colours and sizes.
Seasonal enemies, but enemies!

-Αράχνες όλων των χρωμάτων και μεγεθών.
Εποχιακοί εχθροί, αλλά εχθροί!

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009

Flying robber - Ιπτάμενος ληστής

-One still enemy of bees. Seasonal, but enemy.
-Μαύρο καλαμάκι.
-Ένας ακόμη εχθρός των μελισσών. Εποχιακός, αλλά εχθρός.