Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

From the river - Απ' το ποτάμι

A photograph from the beginning of month, I admired the perfect movement of this small bird, that was moved continuously. The circles above in water betray the movement even when this was hidden in the dry fallen trunkes of trees in the big river. Always ready it is lost in waters of river Ludea. -
Μια φωτογραφία από τις αρχές του μήνα, θαύμαζα την τέλεια κίνηση αυτού του μικρού πτηνού, που κινούνταν συνεχώς. Οι κύκλοι πάνω στο νερό προδίνουν την κίνηση του ακόμη και όταν αυτό κρυβόταν στους ξερούς πεσμένους κορμούς δένδρων στο μεγάλο ποτάμι. Πάντα έτοιμο να χαθεί στα νερά του ποταμού Λουδία.

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008

Apricot - Βερίκοκο, καϊσι

Family: Rosaceae
Species: Prunus armeniaca syn. Armeniaca vulgaris
The apricot native in China and via Armenia reached in Europe. His flowers are white -pink the colour. Fresh or land, the apricots are excellent foods health and beauty. Three small fresh apricots contain more than from 50% of recommended daily reception (RDA) the B-carotene, one powerful antioxidant. It is a most excellent apiarian plant, and gives pollen and nectar.

The bees visit almost up to the sunset!
Certain times the possible northern winds suspend also the two! -
Οικογένεια : Rosaceae
Είδη : Prunus armeniaca συνόνημο Armeniaca vulgaris
Κοινό όνομα: Βερίκοκο, καϊσι
Το βερίκοκο ντόπιο στην Κίνα και μέσω της Αρμενίας έφτασε στην Ευρώπη. Τα λουλούδια του είναι άσπρα σε ροζ στο χρώμα. Φρέσκα ή ξηρά, τα βερίκοκα είναι άριστα τρόφιμα υγεία και ομορφιά. Τρία μικρά φρέσκα βερίκοκα περιέχουν περισσότερο από 50% της συνιστώμενης καθημερινής λήψης (RDA) της βήτα-καροτίνης, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Είναι ένα άριστο μελισσοκομικό φυτό, και δίνει γύρη και νέκταρ. Οι μέλισσες τα επισκέπτονται σχεδόν μέχρι το ηλιοβασίλεμα!Κάποιες φορές οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι αναστέλλουν και τα δυο!

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008

Viburnum tinus - Βιβούρνο

Botanic name: Viburnum tinus.
Family: Caprifoliaceae.
Viburnum tinus, is a bush that does not throw his leaves. Important apiarian plant blooms in in February. Umbel his they are constituted from a lot of small white - roz flowers. The each one has 5 petals and 5 anthers that give pollen in krem colour. The nectar is rich in sugary and him visits the bees at the duration of day where exists sunlight. Type that lives in each ground and report, is used for hedges but does not bear the very possible frosts. His height reaches until 2 m.
Βοτανικό όνομα: Viburnum tinus.
Οικογένεια: Caprifoliaceae.
Το Βιβούρνο, είναι ένας θάμνος που δεν ρίχνει τα φύλλα του. Σπουδαίο μελισσοκομικό φυτό ανθίζει μέσα στον Φεβρουάριο. Η ταξιανθίες του αποτελούνται από πολλά μικρά λευκά - ροζ λουλούδια. Το κάθε ένα έχει 5 πέταλα και 5 ανθήρες που δίνουν γύρη σε κρεμ χρώμα. Το νέκταρ είναι πλούσιο σε ζάχαρα και το επισκέπτονται οι μέλισσες κατά την διάρκεια της ημέρας που υπάρχει ηλιοφάνεια.Είδος που ζει σε κάθε έδαφος και έκθεση, χρησιμοποιείται για φράχτεςαλλά δεν αντέχει τους πολύ δυνατούς παγετούς.Το ύψος του φθάνει ως 2 m.

Crocus - Κρόκος, η κατσίδα

An other apiarian plant, that blooms in the end of February. Keep the blossoms roughly 10 - 12 days and gives pollen in color yellow, very nutritious for bees and persons, but also nectar! -
Άλλο ένα μελισσοκομικό φυτό, που ανθίζει στο τέλος του Φεβρουαρίου. Κρατά η ανθοφορία του περίπου 10 - 12 ημέρες και δίνει γύρη σε χρώμα κίτρινο, πολύ θρεπτική για μέλισσες και ανθρώπους, αλλά και νέκταρ!

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Work and... joy! - Εργασία και ... χαρά!

The time is good now and the bees, the butterflies, and other vegetarian insects, this season began their search! Pollen and nectar for their nests, they feed small their and increases itself the population. Thus make also the bees. They gather pollen that is the protein, the plant protein that him they need make possible outside-skeleton their, creating '' hetene '', this material that covers all the vital bodies of incisions! The bee of photograph has gathered enough in each basket of third pair of her legs but at the same time collects also nectar, that her will give the required energy to reach charged in her beehive!
Ο καιρός είναι καλός τώρα και οι μέλισσες, οι πεταλούδες, και άλλα φυτοφάγα έντομα, αυτής της εποχής άρχισαν την αναζήτηση τους! Γύρη και νέκταρ για τις φωλιές τους, να ταϊσουν τα μικρά τους και να αυξηθεί ο πληθυσμός.Έτσι κάνουν και οι μέλισσες. Μαζεύουν γύρη που είναι η πρωτεΐνη, η φυτική πρωτεΐνη που την χρειάζονται να κάνουν δυνατό τον έξω-σκελετό τους, δημιουργώντας '' χιτίνη '', το υλικό αυτό που καλύπτει όλα τα ζωτικά όργανα των εντόμων!Η μέλισσα της φωτογραφίας έχει μαζέψει αρκετή σε κάθε καλάθι του τρίτου ζεύγους των ποδιών της αλλά παράλληλα συλλέγει και νέκταρ, που θα της δώσει την απαιτούμενη ενέργεια να φτάσει φορτωμένη στην κυψέλη της!

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Swarm crows in the neighborhood - Σμήνος κόρακες στην γειτονιά

When the cold falls under 0 Celsius, then big swarm from crows they are gathered at length of river Penaeos that passes through the city of Larissa. When go up temperature then and this birds they leave outside from the city and they sleep in the trees that are found in the fields. Now we there in the neighborhood we know when will fall the temperature and when no! -
Όταν το κρύο πέφτει κάτω από το 0 Celsius, τότε μεγάλο σμήνος από κόρακες μαζεύονται κατά μήκος του ποταμού Πηνειού που περνά μέσα από την πόλη της Λάρισας. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία τότε και τα πουλιά αυτά φεύγουν έξω από την πόλη και κοιμούνται στα δένδρα που ευρίσκονται στα χωράφια. Τώρα εμείς εκεί στην γειτονιά γνωρίζουμε πότε θα πέσει η θερμοκρασία και πότε όχι!

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008

Small bird - Πουλάκι

A big swarm from birds as that of photograph, sate on a tree of olive, in the courtyard of neighbour, until I take my machine and I run up to there, in order to I take certain photographs, these left from the possible noise that it made when it passed a car with broken his evaporation. I anticipated and took certain, they are this, in certain other post I will place also the other! -
Ένα μεγάλο σμήνος από πουλιά σαν αυτό της φωτογραφίας, κάθισε πάνω σε ένα δένδρο ελιάς, στην αυλή του γείτονα, μέχρι να πάρω την μηχανή μου και να τρέξω μέχρι εκεί, για να πάρω μερικές φωτογραφίες, αυτά φύγανε από τον δυνατό θόρυβο που έκανε όταν πέρασε ένα αυτοκίνητο με σπασμένη την εξάτμισή του.Πρόλαβα και πήρα μερικές, μία είναι αυτή, σε κάποια άλλα post θα τοποθετήσω και τις άλλες!

Orange and lemons in the earth! - Πορτοκάλια και λεμόνια στο χώμα

Deplorable! A walk in beach parts of Volos, to the region of Agria, what I saw, you him I transport in this post... In the ranches with orange, and the lemon trees, all the fruits were in the earth. Him threw the possible air, the snow and the ice. As a layer in colour orange, as it appears in the photograph. They do not allow the householders him they gather, it should they pass first and record the damage the responsible agronomists, are late, and these rot in the ground. -
Λυπηρό! Μια βόλτα στα παράλια μέρη του Βόλου, προς την περιοχή της Αγριάς, αυτό που είδα, σας το μεταφέρω σε αυτό το post... Στα αγροκτήματα με τις πορτοκαλιές, και τις λεμονιές, όλα τα φρούτα ήταν στο χώμα. Τα έριξε ο δυνατός αέρας, το χιόνι και ο πάγος. Σαν ένα στρώμα σε χρώμα πορτοκαλί, όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Δεν επιτρέπουν τους ιδιοκτήτες να τα μαζέψουν, πρέπει να περάσουν πρώτα και να καταγράψουν τις ζημιές οι αρμόδιοι γεωπόνοι, αργούν, και αυτά σαπίζουν στο έδαφος.

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

Reflections - Αντανακλάσεις

It is still winter and this bird that he likes it is found near in waters, me it gave the occasion to take his certain photographs. The reflection is the one that gives one still dimension in the beauty of moment. I considered good him I am shared with you! -
Είναι ακόμη χειμώνας και αυτό το πουλί που του αρέσει να ευρίσκεται κοντά στα νερά, μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω μερικές φωτογραφίες του. Η αντανάκλαση είναι αυτή που δίνει μια ακόμη διάσταση στην ομορφιά της στιγμής. Θεώρησα καλό να την μοιραστώ μαζί σας!

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008

Intensity of moment - Ένταση της στιγμής

The expression characterizes the intensity of moment. Thus it could characterize no one with the first glance this photograph. Himself I could support also i, but want to be sincere always in my relations with the persons, you says that this is error. Simply the crow kept something in his beak and his last moment fell!
It rained, I was there, and ready! -
Η έκφραση χαρακτηρίζει την ένταση της στιγμής. Έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς με την πρώτη ματιά την φωτογραφία αυτή. Το ίδιο θα μπορούσα να υποστηρίξω και εγώ, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής πάντα στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, σας λέω πως αυτό είναι λάθος. Απλά το κόρακας κρατούσε κάτι στο ράμφος του και τελευταία στιγμή του έπεσε!
Έβρεχε, ήμουν εκεί, και έτοιμος!

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Pillar in the street - Στύλος στον δρόμο!

You I filled the heart with my honey! Now you I will make laugh! Current post is for a lot of laughter’s!
In the course of car and above in the street, was found a pillar of Public Service of Electricity!!! No fallen from possible air or from some car, but thus `' planted '' in the street. -

Σας γλύκανα την καρδιά με το μέλι μου! Τώρα θα σας κάνω να γελάσετε!
Το σημερινό post είναι για πολλά γέλια!
Στην πορεία του αυτοκινήτου και πάνω στο οδόστρωμα, ευρέθη ένας στύλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού!!! Όχι πεσμένος από δυνατό αέρα ή από κάποιο αμάξι, αλλά έτσι ‘’φυτεμένος’’ στον δρόμο.

In the second photograph, certify my reasons, the `' waters '' from the dogs of neighbours.
After did exist in the
1 meter street pedestrian why him they didn't place there? If they did not want they cut the tree that is near, as they transported (the pillar, no the tree) little front, little behind! If it exists our some other similar incident as him reports somebody bloger!-

Στην δεύτερη φωτογραφία, βεβαιώνουν τα λόγια μου, τα ‘’νερά’’ από τα σκυλιά των γειτόνων.
Αφού υπήρχε στο 1 μέτρο δρόμος πεζών γιατί δεν το τοποθέτησαν εκεί; Αν δεν θέλανε να κόψουνε το δένδρο που είναι δίπλα, ας μεταφέρανε(τον στύλο, όχι το δένδρο) λίγο εμπρός, λίγο πίσω!
Αν υπάρχει κάποιο άλλο παρόμοιο περιστατικό ας μας το αναφέρει κάποιος
bloger!

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008

Sweet flow - Γλυκιά ροή

An other beautiful but also sweet situation we experience with the photograph of honey! Us it makes calmer and us it relaxes, one spoonful honey the morning, but also the cold evenings of winter, one spoonful honey, in a mug tepid water, two drops natural juice of lemon and to us it leaves the stress and the pressure from the daily routine! -
Άλλη μια όμορφη αλλά και γλυκιά κατάσταση βιώνουμε με την φωτογραφία του μελιού!Μας κάνει πιο ήρεμους και μας χαλαρώνει, μια κουταλιά μέλι το πρωί, αλλά και τα κρύα βράδια του χειμώνα, μια κουταλιά μέλι, σε μια κούπα χλιαρό νερό, δυο σταγόνες φυσικό χυμό λεμονιού και μας φεύγει το άγχος και η πίεση από την καθημερινή ρουτίνα!

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Duck - Πάπια

Yes, it is a duck, a male duck and in particular in period of reproduction! The arsenics of type have these red bumps in their person in order to they are more attractive. As long as bigger in age they are so much more intensely become these! -
Ναι, είναι μια πάπια, μια αρσενική πάπια και μάλιστα σε περίοδο αναπαραγωγής!Τα αρσενικά του είδους έχουν αυτά τα κόκκινα εξογκώματα στο πρόσωπό τους για να είναι πιο ελκυστικά. Όσο πιο μεγάλα σε ηλικία είναι τόσο πιο έντονα γίνονται αυτά!

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008

Blue butterfly - Μπλε πεταλούδα

Beautiful and with slow movements from flower in flower, inertly sucked the nectar, once again searched around for some other, did not give by no means importance in my presence. This I waited for and the result. -
Όμορφη και με αργές κινήσεις από λουλούδι σε λουλούδι, νωθρά ρουφούσε το νέκταρ, και πάλι έψαχνε γύρω για κάποιο άλλο, δεν έδωσε καθόλου σημασία στην παρουσία μου. Αυτό περίμενα και να το αποτέλεσμα.

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008

Happy Valentine's Day

The photograph is gift from blog in all his visitors.
Gift of love for those that celebrate today, but also for those that celebrate all the time! -
Η φωτογραφία είναι δώρο από το blog σε όλους τους επισκέπτες του.
Δώρο αγάπης για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, αλλά και για αυτούς που γιορτάζουν όλο τον χρόνο!

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008

Eagle - Αετός


Above from the tallest top of mountain Pilion. There they are the air-paths that are given birth, live, and die the eagles. Do these proud birds, they see the unfairness and don't accept they are with the persons, or they were betrayed by the persons and them deny, or bad all them they fear? I wish it is the first case! -
Πιο πάνω απο την πιο ψηλή κορυφή του βουνού Πήλιο.Εκεί είναι οι αεροδιάδρομοι που γεννιούνται, ζούνε, και πεθαίνουν οι αετοί. Αυτά τα περήφανα πουλιά, μήπως βλέπουν την αδικία και δεν δέχονται να είναι μαζί με τους ανθρώπους, ή μήπως προδόθηκαν απο τους ανθρώπους και τους αρνούνται, ή το χειρότερο όλων τους μήπως τους φοβούνται;Επιθυμώ να είναι η πρώτη περίπτωση!

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008

A-maaaaan!

It ate, I approached as long as more slowly I could, him bother. It ran, I tried I stop for a photograph, it stopped, it turned me it looked at and it said! A-maaan, what happens?
If you are careful well the picture him will .... hear also you! -
Έτρωγε, πλησίασα όσο πιο σιγά μπορούσα, να μη το ενοχλήσω. Έτρεξε, προσπάθησα να σταματήσω για μια φωτογραφία, σταμάτησε, γύρισε με κοίταξε και είπε! A-maaan, τι συμβαίνει;
Εάν προσέξετε καλά την εικόνα και εσείς θα το .... ακούσετε !

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008

Toothpick - Οδοντογλυφίδα

Front certain years it needed ties up with a wire something, in the trunke tree (mulberry). Today however the tree - it kept - the wire in his trunke, and in that point was in created this form that resembles as some person to have in the end from his mouth one wire.... toothpick. -
Πριν μερικά χρόνια χρειάστηκε να δέσει με ένα σύρμα κάτι, στον κορμό του δένδρου( μουριά). Σήμερα όμως το δένδρο –κράτησε – το σύρμα μέσα στον κορμό του, και στο σημείο εκείνο δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα που μοιάζει σαν κάποιος άνθρωπος να έχει στην άκρη από το στόμα του μια συρμάτινη …. οδοντογλυφίδα

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008

Cock - Κόκορας

Happened and this!!!
Him prosecuted also him it sent in the court, because it had in his courtyard one cock, which him woke up each morning!
The court ordered the householder, to remove his cock from courtyard.
It did not have that him would go and took big decision!!!
Cooked cock with potatoes in the oven, and him sent as gift in the person that him made the indictment!
I do not know, an finally him it ate or no, from the compunctions! -
Συνέβη και αυτό!!!
Τον μήνυσε, και τον έστειλε στο δικαστήριο, γιατί είχε στην αυλή του έναν κόκορα, ο οποίος τον ξυπνούσε κάθε πρωί!
Το δικαστήριο διέταξε τον ιδιοκτήτη, να απομακρύνει τον κόκορα από την αυλή του.
Δεν είχε που να τον πάει και πήρε την μεγάλη απόφαση!!!
Μαγείρεψε τον κόκορα με πατάτες στον φούρνο, και τον έστειλε σαν δώρο στον άνθρωπο που του έκανε την μήνυση!
Δεν γνωρίζω, αν τελικά τον έφαγε ή όχι, από τις τύψεις!

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Elm - Φτελιά

The entry of fresh pollen and nectar, in the beehive makes the Queen of bees, give birth more eggs on bigger time! Also as long as it grows the day so much gives birth more the Queen up to roughly the end June, afterwards begins and it gives birth few eggs, up to next February.-
Το πρώτο δέντρο ανοιχτώ, αυτό μου δίνει γύρη,
το αγκαλιάζω το φιλώ, αυτό με διεγείρει…..
Η είσοδος φρέσκιας γύρης και νέκταρ, στην κυψέλη κάνει την βασίλισσα, να γεννά περισσότερα αυγά επί μεγαλύτερο χρόνο! Επίσης όσο μεγαλώνει η μέρα τόσο γεννά περισσότερο η βασίλισσα μέχρι περίπου το τέλος Ιουνίου, μετά αρχίζει και γεννά λίγα αυγά, μέχρι τον επομένο Φεβρουάριο.

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008

Fruits of wild rose - Καρποί άγριου τριαντάφυλλου

The leaves fell long, naked are their trunke, and their heart red, are fruit, are life or are also the two together!
Wind and rain, afterwards came the anemone, afterwards sun in order to it sees and it in makes heat the hearts, in the cold the winter. -
Τα φύλλα έπεσαν μακριά, γυμνός είναι ο κορμός τους,και η καρδιά τους κόκκινη, είναι καρπός, είναι ζωή ή είναι και τα δυο μαζί!
Ο άνεμος και η βροχή, μετά ήρθε η ανεμώνα,
μετά ο ήλιος για να δει και να ζεστάνει τις καρδιές,
μέσα στον κρύο τον χειμώνα.

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2008

Resistance - Αντίσταση

Resistance. This is the title of current post. The resistance that makes the yellow automnal chrysanthemum in the winter. The leaves withering, the trunke dry, but the flower live, almost in the middle of winter. Resist and call, invite the known visitors, a kiss, a breath, warmth, a company, sweet murmur, hope for best tomorrow !
Αντίσταση. Αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού post. Η αντίσταση που κάνει το κίτρινο φθινοπωρινό χρυσάνθεμο στον χειμώνα. Τα φύλλα του μαραμένα, ο κορμός ξερός, αλλά το άνθος ζωντανό, σχεδόν στην μέση του χειμώνα. Αντιστέκεται και καλεί, προσκαλεί τους γνωστούς επισκέπτες, ένα φιλί, μια ανάσα, ζεστασιά, μια παρέα, ένας γλυκός ψίθυρος, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008

Chitin - Χιτίνη

The feathers of butterfly are constituted by thin layers of protein-chitin, and they are covered by thousands microscopic squamas that give characteristic colours. The Chitin is organic substance that her attributes resemble little with the keratin, that exists, in the hair and nails. -
Τα φτερά της πεταλούδας αποτελούνται από λεπτές στρώσεις της πρωτεΐνης-χιτίνης, και καλύπτονται από χιλιάδες μικροσκοπικά λέπια που δίνουν τα χαρακτηριστικά χρώματα.Η χιτίνη είναι οργανική ουσία που οι ιδιότητές της μοιάζουν λίγο με της κερατίνης, που υπάρχει, στα μαλλιά και νύχια.

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008

Visiting - Επίσκεψη

A simple visit, you welcome, without appointment, suddenly again, good bye, and afterwards who? who again will come without invitation but beloved visitor? I here I will wait for. -
Μια απλή επίσκεψη, καλωσόρισες, χωρίς ραντεβού, ξαφνικά πάλι, στο καλό, και μετά ποιος; ποιος ξανά θα έρθει χωρίς πρόσκληση αλλά αγαπημένος επισκέπτης; Εγώ εδώ θα περιμένω.

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2008

Pink beauty! - Ροζ ομορφιά!

The flowers opened, the duty call, visit for pollen, in colour white and very nutritious, the brothers wait for, we admire the pink beauty! -
Τα λουλούδια άνοιξαν, το καθήκον καλεί, επίσκεψη για γύρη, σε χρώμα λευκό και πολύ θρεπτική, οι αδελφές περιμένουν, εμείς θαυμάζουμε τη ρόζ ομορφιά !

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008

The folck - Το κοπάδι

Turning from my apiary I met also the flock of photograph, in certain sides of hill. The sunset had advanced, but me gave the occasion to take certain photographs. Sheepherder with the sheeps that go down side, it is a graphic picture of mountainous Greece. -
Γυρνώντας από το μελισσοκομείο μου συνάντησα και το κοπάδι της φωτογραφίας, σε κάποια πλαγιά ενός λόφου. Το ηλιοβασίλεμα είχε προχωρήσει, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω κάποιες φωτογραφίες. Ο βοσκός με τα πρόβατα που κατεβαίνουν την πλαγιά, είναι μια γραφική εικόνα της ορεινής Ελλάδας.

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008

Promise - Υπόσχεση

I promised somewhere that I would place a grape in post today and I kept my promise. But because the grand mother to me said a proverb on February, I wanted also him to observe also. '' February and if make angry, summertime smells.' ' -
Υποσχέθηκα κάπου ότι θα τοποθετούσα ένα σταφύλι στο post σήμερα και τήρησα την υπόσχεση μου. Αλλά και επειδή η γιαγιά μου έλεγε μια παροιμία για τον Φεβρουάριο, θέλησα να την τηρήσω επίσης.
΄΄ Ο Φλεβάρης κι αν Φλεβήσει καλοκαίρι θα μυρίσει ΄΄ .

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

Honey from herbs - Μέλι απο βότανα

As gold that flows, runs the honey, from the comb in the vase and from there, the friends, the acquaintances, the relatives, and the neighbours. His consumption is sure, and the flavour of divine, remains always engraved in the brain that our honey clean and fresh that brought our father in the house, smelled herbs and wild flowers, even the sweet flavour that played with our palate. This is, him remembers, and taste of ! -
Σαν χρυσός που ρέει, τρέχει το μέλι, από την κηρήθρα στο βάζο και από εκεί, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, και τους γείτονες. Η κατανάλωση του είναι σίγουρη, και η γεύση του θεϊκή, μένει πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας εκείνο το μέλι το καθαρό και φρέσκο που έφερνε ο πατέρας μας στο σπίτι, μύριζε βότανα και άγρια λουλούδια, ακόμη και η γλυκιά γεύση που έπαιζε με τον ουρανίσκο μας. Αυτό είναι, το θυμάμαι, και το γεύομαι!