Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Automnal apiarian plants - Φθινοπωρινά μελισσοκομικά φυτά

-Dynamic presence of vegetarian incisions this season on bloomed Marigold-Tagetes erecta!
They help in their pollination!
-Δυναμική παρουσία των φυτοφάγων εντόμων αυτήν την εποχή πάνω στους ανθισμένους κατιφέδες-Tagetes erecta!
Βοηθούν στην επικονίαση τους!

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Scilla autumnalis - Σκίλλα η φθινοπωρινή

-Scilla autumnalis, him they say also dog onion, for his small bulb-type root. It is marvellous apiarian plant, because it blooms the difficult season of autumn! Give nectar and good quality pollen for the bees. The pollen has colour mauve as it appears in the leg of bee in the photograph!
-Scilla autumnalis, το λένε και σκυλοκρέμμυδο, για την μικρή βολβώδη ρίζα του. Είναι θαυμάσιο μελισσοκομικό φυτό, επειδή ανθίζει την δύσκολη εποχή του φθινοπώρου! Δίνει νέκταρ και καλής ποιότητας γύρη για τις μέλισσες. Η γύρη έχει χρώμα mauve όπως φαίνεται στο πόδι της μέλισσας στην φωτογραφία!

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008

Camouflage - Παραλλαγή

-Other infrequent beauty presence, but also with very good camouflage!
-Άλλη μία σπάνιας ομορφιάς παρουσία, αλλά και με πολύ καλή παραλλαγή!

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

The perfect hunter - Ο τέλειος κυνηγός

The hunter.
Patience, the big qualification for ambush!
Ο κυνηγός.
Υπομονή, το μεγάλο προσόν για ενέδρα!

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008

Elaeagnus Limelight - Ελαίαγνος (πανασέ)

Elaeagnus Limelight
-Bee in hour of work, collects nectar from flowers Elaeagnus Limelight.
Good apiarian plant, period of blossoming middle of autumn!

Ελαίαγνος (πανασέ)
-Μέλισσα σε ώρα εργασίας, συλλέγει νέκταρ απο άνθοι Elaeagnus ebbingei Limelight.
Καλό μελισσοκομικό φυτό, περίοδος άνθισης μέση φθινοπώρου!

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Anthers - Ανθήρες

-An other spring photograph, forgotten in a corner of memory of my computer!
-Άλλη μια ανοιξιάτικη φωτογραφία, ξεχασμένη σε μια γωνιά της μνήμης του υπολογιστή μου!

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Dianthus officinalis - Διάνθος ο πραγματικός

-Dianthus officinalis. The insect and the flower!
-Dianthus officinalis. Το έντομο και το άνθος!

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008

Crabs - Καβούρια

Small and cute but also pincers full… pain!
Μικρά και χαριτωμένα αλλά με δαγκάνες γεμάτες ... πόνο!

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Praying Mantis - Μάντης ή αλογάκι της Παναγίας

-Praying Mantis, with background the light blue sky
-Μάντης ή αλογάκι, με φόντο τον γαλάζιο ουρανό

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

White moth - Λευκός σκώρος

A white moth in moments of daily alimentary need!
Ένας λευκός σκώρος σε στιγμές ημερήσιας διατροφικής ανάγκης!

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008

Spider mother - Αράχνη μητέρα

-Splendid moment, this spider transports in to blue bag her family! Hundreds small spiders, at picture and image!
-Υπέροχη στιγμή, αυτή η αράχνη μεταφέρει μέσα στο μπλε σάκο την οικογένεια της! Εκατοντάδες μικρές αράχνες, κατ' εικόνα και ομοίωση !

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008

Varroa destructor

-This small creature, creates the big problem in the bees! In certain months it destroys entire the population of beehive!
-Αυτό το μικρό πλάσμα, δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στις μέλισσες! Μέσα σε μερικούς μήνες καταστρέφει ολόκληρο τον πληθυσμό μια κυψέλης!