Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

The greatness of one predatory - Το μεγαλείο ενός αρπακτικού


-Buteo Buteo
-Afternoon, with clouded over sky and low lighting.
-Απόγευμα, με συννεφιασμένο ουρανό και χαμηλό φωτισμό,

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Continuous work - Συνεχή εργασία

-Bee on flower almond tree
-Μέλισσα πάνω σε άνθος αμυγδαλιάς

Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Willow tree - Ιτιά

-Salix alba
-The bee collector of pollen on flower of Willow tree.
-Η μέλισσα συλλέκτρια γύρης πάνω στο άνθος του φυτού Ιτιά!

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

Chickadee - Καλόγερος(monk) ή μελισσουργός

-Family: penthestes
-Common name: Chickadee
-A pair chickadee of family penthestes, they made their visit in the hedge near my apiarian storehouse
Transported small grasses and moss to creates nest!
-Ένα ζεύγος καλόγεροι ή μελισσουργοί της οικογένειας penthestes, έκαναν την επίσκεψη τους στον φράκτη, κοντά στην μελισσοκομική αποθήκη μου.
Μετέφερε μικρά χόρτα και βρύα για να δημιουργήσει φωλιά !

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Subterranean Clover - Τριφύλλι υπόγειο, μυστικό, κρυφό


-Trifolium subterraneum.
-Subterranean or secret is the name from this species of clover, this season the bees visits his flower for the nectar.
In the photograph the bee has propolis in the third pair of her legs and no pollen!
-Υπόγειο ή μυστικό είναι το όνομα απο αυτό το είδος τριφυλλιού, αυτήν την εποχή οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη του για το νέκταρ.
Στην φωτογραφία η μέλισσα έχει πρόπολη στο τρίτο ζεύγος των ποδιών της και όχι γύρη!

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

Wild pear - tree - Γκορτσιά, γκορτσά, αγκορτσιά

-Pyrus spinosa
-Bee on flower of wildy pear-tree! Collect nectar and pollen!
-Μέλισσα πάνω σε άνθη άγρια αχλαδιάς! Συλλέγει νέκταρ και γύρη!

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Willow tree - Ιτιά

-Salix alba.
-Today the temperature went up 14 degrees of Celsius.
The bees made visit on the flowers of willow trees and wildly pear-trees.
-Σήμερα η θερμοκρασία ανέβηκε στους 14 βαθμούς Κελσίου.
Οι μέλισσες έκαναν επίσκεψη, στα άνθη ιτιάς και άγρια αχλαδιάς.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Beehive in the White House - Μια κυψέλη στον Λευκό Οίκο

-Asphodelus Aestivus
Beehive in the White House
-As announced Michelle Obama, wife of American President Barack Obama, at the duration of creation of garden of vegetables in the courtyard of White House, with the help of students of municipal school, but also personnel of American presidential residence. Afterwards the planting of green vegetables, lettuces, spinach, beans, cabbages other horticultural, the command is also the placement of beehive with all bees for the physics pollination more! Even as idea I liked the initiative of First Lady of America to deal with the bees I hope that Lady Michelle Obama, will learn for the modern illness of “Colony Collapse Disorder” (CCD). Perhaps thus it mobilizes certain scientists and they deal seriously with the illness that has become world epidemic, giving birth new illnesses for honey bees!
Μια κυψέλη στον Λευκό Οίκο
Όπως ανακοίνωσε η Michelle Obama, σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου Barack Obama, κατά την διάρκεια δημιουργίας κήπου λαχανικών στην αυλή του Λευκού Οίκου, με την βοήθεια μαθητών ενός δημοτικού σχολείου, αλλά και του προσωπικού της Αμερικανικής προεδρικής κατοικίας.
Μετά την φύτευση πράσινων λαχανικών, μαρούλια, σπανάκι, φασόλια, λάχανα και άλλων κηπευτικών, η εντολή είναι η τοποθέτηση μιας κυψέλης με μέλισσες για την φυσική επικονίαση όλων των παραπάνω!
Έστω και σαν ιδέα μου άρεσε η πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας της Αμερικής να ασχοληθεί με τις μέλισσες.
Ελπίζω πως η Κυρία Michelle Obama, θα μάθει για την σύγχρονη ασθένεια της «Νόσου Κατάρρευσης Κυψελών» (CCD-Colony Collapse Disorder ) .
Ίσως έτσι επιστρατεύσει κάποιους επιστήμονες και ασχοληθούν σοβαρά με την αρρώστια που έχει γίνει παγκόσμια επιδημία, γεννώντας νέες ασθένειες για τις μέλισσες!

Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

Lily - Ανεμώνα

- Anemona coronaria
-The bees visit lily for collection of pollen!
In photo lily without petals!
-Οι μέλισσες επισκέπτονται τις ανεμώνες για συλλογή γύρης!
Στην φωτογραφία ανεμώνη χωρίς τα πέταλα της!

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

March unsettled time - Μάρτιος άστατος καιρός

-Cold northern wind of March freezes the bees on the flowers of almond tree.
Hope in beams sun in order to they keep warm and they return in the safety of their beehive!
-Ο κρύος βόρειος άνεμος του Μαρτίου, παγώνει τις μέλισσες πάνω στα άνθη της αμυγδαλιάς.
Ελπίζουν στις ακτίνες του sun για να ζεσταθούν και να επιστρέψουν στην ασφάλεια της κυψέλης τους!

Τρίτη 17 Μαρτίου 2009

Sweet gold - Γλυκό χρυσάφι

- No comments
-Χωρίς σχόλια

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Without losses - Χωρίς απώλειες

-The temperature in my region today, touched the 16 degrees of Celsius and the bees worked without losses in the flowers of almond tree!
-Η θερμοκρασία στην περιοχή μου σήμερα, έπιασε τους 16 βαθμούς Κελσίου και οι μέλισσες δουλέψανε χωρίς απώλειες στα άνθη της αμυγδαλιάς!

Σάββατο 14 Μαρτίου 2009

Magnificence - Μεγαλοπρέπεια

-Buteo buteo, common buzzard.
-Splendid wild nature. Moments insurmountable greatness!
-Βαρβακίνα ή Γερακίνα.
- Υπέροχη άγρια φύση. Στιγμές ανυπέρβλητου μεγαλείου!

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

Almond tree - Αμυγδαλιά

A lot of apiarists have transported their beehives in the regions where they are cultivated almond tree, for the exploitation of their precocious blossoming.
Πολλοί μελισσοκόμοι έχουν μεταφέρει τις κυψέλες τους στις περιοχές που καλλιεργούνται αμυγδαλιές,για την εκμετάλλευση της πρώϊμης άνθησης τους.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

Alkanet - Ανγχούζα η φαρμακευτική

-Anchusa officinalis
-An other apiarian plant that seldom the bees visit.
The same season other plants have bigger interest for the bees, because they give sweeter nectar.
-Άλλο ένα μελισσοκομικό φυτό που σπάνια οι μέλισσες επισκέπτονται.
Την ίδια εποχή άλλα φυτά έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μέλισσες, διότι δίνουν πιο γλυκό νέκταρ .

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Fumitory - Φουμαριά,


-Fumaria officinalis
-An other apiarian plant that the bees however him do not visit regularly.
It coexists with other richer in nectars plants that the bees prefer.
-Άλλο ένα μελισσοκομικό φυτό που οι μέλισσες όμως δεν το επισκέπτονται τακτικά.
Συνυπάρχει με άλλα πιο πλούσια σε νέκταρ φυτά που οι μέλισσες προτιμούν.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Leafy spurge - Γαλατσίδα ή φλώμος

-Tithymalus helioscopia
-Honey bees visit the plant leafy spurge for his honeydew.
-Οι μέλισσες επισκέπτονται το φυτό γαλατσίδα ή φλώμο για το μελίτωμα του.

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Competition - Συναγωνισμός

- On flower almond tree, competition of collection but also moment where it can pass varroa mite, from a bee in the other bee!
-Πάνω σε άνθος αμυγδαλιάς, συναγωνισμός συλλογής αλλά και στιγμή που μπορεί να περάσει η varroa mite, από την μία μέλισσα στην άλλη μέλισσα!

Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Feast of Woman - Γιορτή της Γυναίκας

-Calendula officinalis.
-Dedicating with very love in the most beautiful creature that exists in the planet earth. The woman.
-Καλεντούλα η διακοσμητική
-Αφιερωμένη με πολύ αγάπη στο πιο ωραίο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Την Γυναίκα

Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Dandelion(Taraxacum officinale) - Αγριοραδίκι(πικραλίδα)

-Dandelion it has also other beauties!
-Η πικραλίδα έχει και άλλες ομορφιές!