Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Leafy spurge - Γαλατσίδα ή φλώμος

-Tithymalus helioscopia
-Honey bees visit the plant leafy spurge for his honeydew.
-Οι μέλισσες επισκέπτονται το φυτό γαλατσίδα ή φλώμο για το μελίτωμα του.