Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007

Fruit - Φρούτο

Gentleman, you go elsewhere to play with the photographic machine
Κύριε, πάτε αλλού να παίξετε με την φωτογραφική μηχανή
No, no, I am not Pac-Man, I am fruit Passiflora's
Όχι, όχι, δεν είμαι ο Πάκμαν, είμαι φρούτο Πασιφλόρας
Friend it pulled your photographs and me you do not bother
Φίλε, τράβηξε τις φωτογραφίες σου και μην με ενοχλείς
Therefore, what you see, a small banana I am
Λοιπόν, τι βλέπεις, μια μικρή μπανάνα είμαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: