Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

No mercy, no sorrow - Κανένα έλεος, καμία λύπη

-Frost does not forgive the honey bees that they defy.
Many as them die from the frost in the flowers of almond tree!
-Η παγωνιά δεν συγχωρεί τις μέλισσες που την αψηφούν.
Πολλές σαν αυτές πεθαίνουν απο την παγωνιά μέσα στα άνθη της αμυγδαλιάς!