Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2007

Waterfall - Καταρράκτης

Courage girls, in certain thinly we have break
Κουράγιο κορίτσια σε μερικά λεπτά έχουμε διάλειμμα
Waterfall or volcano of honey ?
Καταρράκτης ή ηφαίστειο μελιού ?
This is that said, in half hour will be in the top!
Αυτός είναι που είπε, σε μισή ώρα θα είμαι στην κορυφή !
You do not believe that I am still new..... you fix my identity card
Δεν με πιστεύεις ότι είμαι ακόμη νέος ….. ορίστε η ταυτότητά μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: