Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007

Samewhere - Κάπου

The effort rewards most times
Η προσπάθεια ανταμείβει τις περισσότερες φορές
Daughter, it looks at, I will pass new... slippers
Θυγατέρα, κοίτα, θα περάσω καινούργιες … παντόφλες
In the line ladies in the line, it has water for all.
Στην σειρά κυρίες στην σειρά, έχει νερό για όλες μας
Greece – somewhere, in the Pagasitikos Gulf
Ελλάδα – κάπου, μέσα στον Παγασητικό Κόλπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: